OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

| ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:r 148 - 1932

Uppläses i Dorotea församlings kyrka.

N:r 148. Fastställelse av viss mindre ändring i den för Dorotea stations¬
samhälle gällande byggnadsplanen.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom
resolution den 12 november 1932 i enlighet med ett av distriktslantmätaren
Z. Norman år 1932 upprättat förslag fastställt viss mindre ändring i den för
Dorotea stationssamhälle gällande byggnadsplanen.

Umeå i landskansliet den 15 november 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri