OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A:N:ris34=361 = 1082

Uppläses i Lycksele sockens kyrkor.

N:r 34. Ändrad benämning och ändrat valställe för visst valdistrikt i Lyck¬
sele socken.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom resolu¬
tion den 17 februari 1932 prövat skäligt förordna, att det valdistrikt som om¬
fattar Arvnäs, Arvträsk, Bussjö, Bäcklund, Mellansjö, Olovslund och Söder¬
vik, kronotorpet Björkberget och kolonaten N:ris 1—16 å kronoparken Grund¬
träskliden ävensom samtliga kronotorp och kolonat å kronoparken Lomtjärn¬
heden, skall benämnas Arvträsks valdistrikt och hava valställe vid Arvåns järn¬
vägsstation.

N:r 35. Överförmyndarna inom Västerbottens mellersta domsaga.

Författningsenligt kungöres, att överförmyndarna inom Västerbottens mel¬
lersta domsaga kunna under år 1932 av allmänheten träffas uti tjänsteangelä¬
genheter å nedannämnda ställen och tider, nämligen:

Överförmyndaren i Lövångers distrikt, folkskolläraren Arvid Lundmark,
uti sin bostad i Lövångers kyrkostad varje helgfri lördag klockan 3—5 efter¬
middagen.

Överförmyndaren i Nysätra distrikt, häradsdomaren ÅA. A. Andersson, uti
sin bostad i Flarken första och tredje helgfria torsdagen i varje månad klockan
9—12 förmiddagen.

Överförmyndaren i Bygdeå sockens norra distrikt, folkskolläraren B. V.
Wikström, uti sin bostad i Robertsfors varje helgfri onsdag klockan 3—96 efter¬
middagen.

Överjörmyndaren i Bygdeå sockens södra distrikt, kantorn G. A. Lund¬
kvist, uti sin bostad i Skinnarbyn varje helgfri måndag klockan 5—7 eftermid¬
dagen.

Överförmyndaren i Burträsks distrikt, nämndemannen Johan Renström,
å kommunalkontoret i Burträsks municipalsamhälle första lördagen i varje må¬
nad klockan 12—3 eftermiddagen samt i övrigt efter ÖVeNHGURORSTh elle i över¬
förmyndarens bostad i Renbergsvattnet.

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 36. Automobilbesiktningsmännens mottagningar m. m.

Jämlikt föreskrift i 7 8 i Kungl. Maj:ts instruktion för besiktningsmän för
motorfordon den 3 oktober 1930 kungöres härmed följande beträffande besikt¬
" ningsmännens i länet mottagningar å respektive stationsorter ävensom tid och
plats för mottagningar utom stationsort under år 1932.