OCR Output

1932 DEN 18 FEBRUARI.

11

1

2

4

Sorsele

»”

Fjällsjönäs

Ammarnäs
Skansnäs
Örnäs
Sorsele
Gargnäs
Blattnick¬

sele
Bockträsks

Tvärå¬
träsks

Sandsjöns
Juktåns
Bure

Bergnäs

Råstrands

Rågolidens

Saxnäs

Krutträsks

3
Lägenhetsinnehavaren Axel
Gustavsson, Vapstberg,
Sorsele

Hemmansäg. I. A. Mikaels¬
son, Tjulträsk, Ammarnäs

Hemmansäg. Lars Viklund,
Skansnäs, Örnäsudden

Arbetaren August Karlsson,
Örnäsudden

Folkskolläraren K. Jakobs¬
son, Sorsele

Faktorn Johan Sundelin,
Gargnäs

Vandringsrättaren M. Pers¬
son, Blattnicksele

Hemmansäg. Albert Grund¬
ström, Bockträsk, Garg¬
näs

Hemmansäg. Johan Aug.
Gradin, Storbacken, Sap¬
petsele

Hemmansäg. Karl Gradin,
Sandsjön, Lomselenäs

Kronojägaren Axel Linder,
Juktå, Blattnicksele

Hemmansäg. Gustav <Ja¬
kobsson, Buresjön

Lantbrevbäraren Oskar Ös¬
tensson, Bergnäs, Örnäs¬
udden

Hemmansäg. Karl Oskar
Nilsson, Råstrand, Sap¬
petsele

Hemmansäg. O. V. Sten¬
vall, Sappetavan, Sappet¬
sele

Hemmansäg. Vallner Gus¬
tavsson, Rackmyrheden,
Sorsele

Hemmansäg. Jonas Harald
Nilsson, Krutträsk, Blatt¬
nicksele

Kronoåbon Oskar Linder,
Fjällsjönäs, Sorsele
Fors¬

Kronoåbon Yngve
vall, Ammarnäs

Hemmansäg. Emil Gustavs¬
son, Risnäs, Örnäsudden

Hemmansäg. Fritjof Öhr¬
nell, Örnäsudden

Kronojägaren Axel Nord¬
ström, Sorsele

Hemmansäg. Ossian Back¬
man, Gargnäs

Hemmansäg. Oskar Ren¬
man, Blattnicksele

Hemmansäg. Karl Väster¬
mark, Bockträsk, Gargnäs

Flemmansäg. Edvard Karls¬
son, Tväråträsk, Sappet¬
sele

Hemmansäg. Nils Olov
Hjukström, Lomselenäs

Hemmansäg. Fredrik, By¬
ström, Juktå, Blattnicksele

Hemmansäg. Aug. Ludv.
Abrahamsson, Buresjön

Hemmansäg. J. L. Lång¬
berg, Klippen, Örnäsud¬
den

Hemmansäg. Set Joh. Em.
Jonsson, Råstrand, Sap¬
petsele
Hemmansäg. Oskar Jons¬
son, Rågoliden, Sappet¬
sele

Jordbruksarb. Hugo Man¬

fred Karlsson, Saxnäs,
Sorsele
Hemmansäg. J. Aug. An¬

dersson, Krutträsk, Blatt¬
nicksele