OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:ris 30—32 - 1932

N:r 30. Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nådig resolution den 22 januari 1932 har Kungl. Maj:t funnit
skäligt meddela Tvärålunds elektriska förening, u. p. a., eller dess rättsinne¬
havare tillstånd att under förbehåll av enskild rätt dels från en punkt å den till
Vännäs Kraftaktiebolags elektriska kraftledningsnät anslutna högspänningsled¬
ningen Tvärålund—Granö vid Tvärålund i Degerfors socken framdraga en
högspänningsledning till en transformatorstation därstädes och densamma
nyttja till den 13 april 1963, dels ock tills vidare hava till anläggningen höran¬
de lågspänningsledningar, vilka föra växelström med en spänning icke väsent¬
ligt överstigande 125 volt till jord eller likriktad ström, framdragna inom om¬
råde för allmän väg, under iakttagande av föreskrifterna i gällande författningar
om elektriska anläggningar, ävensom förordnat, att ifrågavarande högspän¬
nings- och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma skydd som jämlikt 19
kap. 13 och 22 88 strafflagen tillkommer statens elektriska ledning för belys¬
ning, för uppvärmning eller för överföring av drivkraft, vilket till vederböran¬
des kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

N:r 31. Allmän efterlysning.

På begäran av länsstyrelsen i Kristianstads län efterlyses:

Tyske undersåten forstmästaren Konrad Ludvig Goerke från Tykatorp i
Glimåkra socken, vilken genom Kungl. Hovrättens över Skåne och Blekinge
utstag den 19 oktober 1928 dömts att för misshandel undergå fängelse i sex
månader, dock med avdrag av en månad för häktningstiden.

Utslaget förvaras å landskansliet i Kristianstad.

N:r 32. Allmän efterlysning.

På begäran av länsstyrelsen i Älvsborgs län efterlyses:

Fiandlanden Axel Levin Augustsson från Borås, född den 25 juli 1895,
vilken genom Kungl. Maj:ts den 10 oktober 1931 meddelade utslag blivit dömd
att för första resan å särskilda tider och ställen förövad stöld hållas till straff¬
arbete i fyra månader.

Augustsson skall, därest han anträffas och laga hinder icke möter, skynd¬
samt befordras till straffets undergående.

Utslaget förvaras å landskansliet i Vänersborg.

Krono- och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysningar noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 17 februari 1932.
På Länsstyrelsens vägnar:
ELIS ALMGREN. ELOF HUSS.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri