OCR Output

Ö 1932 DEN 8 FEBRUARI. N:ris 28—29

Ovan omförmälda personer skola, därest de anträffas och de dem ådömda
straffen icke, jämlikt 5 kap. 20 8 strafflagen, förfallit samt laga hinder i övrigt
icke möter, skyndsamt befordras till straffens undergående.

Utslagen kunna erhållas genom landskansliet i Härnösand.

Krono- och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 8 februari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELIS ALMGREN. ELOF HUSS:

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri