OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN! AN Asrisr28-2029 oy032

Uppläses i Vilhelmina församlings kyrkor.

N:r 28. Distriktslantmätarens i Vilhelmina distrikt mottagningstider.

Till allmänhetens kännedom kungöres, att distriktslantmätaren i Vilhelmi¬
na distrikt, Z. Norman, under innevarande år till mottagning å stationsorten
Vilhelmina anslagit följande dagar, nämligen:

lördagen den 20 februari,

tisdagen "",, 20 Mars,

lördagen ,, 23 april,

tisdagen; <c;, "17: maj,
lördagen ,, 25 juni,

»” » 30 juli,

Å ;; 427 TUStT,

7 » 24 september,

” ” 22 oktober,
N ,» 26 november och
Så , 17 december.

N:r 29. Allmän efterlysning.

På begäran av länsstyrelsen i Västernorrlands län efterlyses:

1) Tyske undersåten, sjökaptenen Karsten Mewes från Finchenwerder vid
Hamburg, Tyskland, född den 16 mars 1890, vilken genom Kungl. Maj:ts ut¬
slag den 21 april 1927 dömts såsom för olovlig införsel av spritdrycker att un¬
dergå fängelse i två månader. (Se P. U. N:r 140 A 2 - 1927).

2) Danske undersåten Mogens Christian Bonalt från Gensing, Danmark,
och bosatt i Schiffbeck vid Hamburg, Komburgstrasse 3, Tyskland, född den
13 juni 1878, vilken genom Kungl. Maj:ts utslag den 21 april 1927 dömts så¬
som för olovlig införsel av spritdrycker att undergå fängelse i två månader.
(SEP: UN: 14042: 1927);

3) I P. U. N:r 230 A 3 - 1931 senast efterlyste grovarbetaren Henning
Emanuel Nyberg från Vibodarna, Tuna socken, vilken genom rådhusrättens
i Sundsvall laga kraftvunna utslag den 13 mars 1931 blivit dömd att för andra
resan stöld undergå straffarbete i fem månader samt att för olovlig befattning
med till riket olovligen införda spritdrycker böta 150 kronor.

Nyberg, som är född den 22 maj 1906, är 185 cm. lång, kraftigt byggd
och slätrakad, med mellanblont hår, vertikal panna, gråaktiga ögon, bred rak
näsa, ordinär mun, tjocka läppar, friska tänder, vertikal haka, ovalt magert an¬

sikte, sneda skuldror och å högra handleden framåt tre större och tre mindre
ärr.