OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN AA: Nirnis 20-27 + 1932

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:r 26. Ändring i indelningen av Degerfors socken i valdistrikt.

Till rättelse av länsstyrelsens kungörelse Ser. A. n:r 12 - 1932 angående
indelning av Degerfors socken i valdistrikt kungöres härmed, att byn Kvarn¬
torp, som upptagits under såväl Degerfors—Bjurfors valdistrikt som Tvärå¬
lunds valdistrikt, skall tillhöra förstnämnda valdistrikt.

N:r 27. Återkallad efterlysning.

Den i länsstyrelsens allmänna kungörelser den 28 december 1931 Ser. A.
n:r 208 intagna efterlysning av eldaren Sven Einar Håkansson varder häri¬
genom återkallad.

Umeå i landskansliet den 28 januari 1932.

GUSTAV ROSÉN.
Elis Almgren.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri