OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIENS AA NiriS dö 24 sUL032

N:r 18. Erkännande av spansk vicekonsul i Skellefteå.

Till allmän kännedom kungöres, att Kungl. Maj:t den 15 januari 1932
behagat i nåder erkänna ombudsmannen vid Skellefteå sjömanshus Johan An¬
ton Johansson såsom spansk vicekonsul i Skellefteå med tillförsäkrande av
det skydd samt de fri- och rättigheter, som tillkomma främmande länders kon¬
sulattjänstemän i Sverige.

N:r 19. Allmän efterlysning.

På begäran av länsstyrelsen i Västmanlands län efterlyses

köpmannen Carl August Neubäumer från Berlin, vilken genom rådhus¬
rättens i Västerås laga kraftvunna utslag den 21 mars 1929 jämlikt 22 kap.
11 8 strafflagen för förskringring ådömts två månaders fängelse.

Utslaget förvaras å landskansliet iVästerås.

N:r 20. Allmän efterlysning.

På begäran av länsstyrelsen i Södermanlands län efterlysas

arbetaren Johan Magnus Anton Andersson, född den 18 januari 1886 i
Svedala socken, Malmöhus län, vilken genom Kungl. Maj:ts utslag den 29
juni 1926 dömts att för misshandel mot tjänsteman i tjänsteutövning undergå
straffarbete i 2 månader. Han beskrives vara av medellängd, starkt byggd,
med rödlett fräknig hy, blågrå ögon, rak näsa, friska tänder och rött uppstru¬
ket hår, som verkar urblekt. Utslaget förvaras å landskansliet i Nyköping,
samt

skrädderiarbetaren Per Gunnar Bolin från Göteborg, född den 6 oktober
1909 i Herrljunga socken, Älvsborgs län, vilken genom Jönåkers m. fl. hä¬
radsrätts kraftvunna utslag den 30 januari 1931 dömts att för olovligt brukan¬
de av annans egendom hållas i fängelse 3 månader. Han beskrives vara 177
cm. lång, med svart hår, bruna ögon, ovalt ansikte, rak näsa och ordinär
kroppsbyggnad. Utslaget förvaras å landskansliet i Nyköping.

Krono- och stadsbetjänte anmodas i anledning av förestående efterlys¬
ningar noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

N:r 21. Överförmyndarna inom Skellefteå tingslag.

Författningsenligt kungöres, att överförmyndarna i Skellefteå tingslag
kunna under år 1932 av allmänheten träffas uti tjänsteangelägenheter å nedan¬
nämnda ställen och tider, nämligen:

1) Överförmyndaren i Skellefteå sockens södra distrikt, Sven Wiklund i
Tjärn, Skellefteå, träffas under januari och februari månader å Skellefteå Spar¬