OCR Output

RA

an TRE

FANTA

1932 DEN 11 JANUARI. N:ris 11—13 15

Nydala n:r 2, Ruskträsk, Stryckfors, Tavle och Älgås samt kolonaten n:ris 20
—33 å kronoparken Metseken; |

Vindelgransele valdistrikt med valställe i Vindelgransele, omfattande
Bergvattnet, Bjurås, Forsheden, Forsvall, Grundfors, Gubbträsk, Harrbosele,
Släppträsk, Skoträsk, Zefansvik, Vindelgransele och Öresund ävensom samt¬
liga kronotorp och kolonat å kronoparkerna Mattjokkberget, Rävliden och Rå¬

oberget;
h Björksele valdistrikt med valställe i Björksele, omfattande Björksele, Kri¬
stineberg, Kronås och Zäter, samtliga kronotorp och kolonat å kronoparkerna
Bjurbäckslandet, Vitterliden (i den mån sistnämnda kronopark är belägen in¬
om Lycksele socken) och Kittelforsheden, kronotorpet Grundtjärn och kolona¬
ten n:ris 1—19 å kronoparken Metseken ävensom samtliga kronotorp och kolo¬
nat å kronoparken Släppen;

Vormsele valdistrikt med valställe i Vormsele, omfattande Bjuråker, Björk¬
liden, Brännfors, Nordanås, Nyträsk, Svartliden, Vormheden, Vormsele och
Åsen;

Rusksele valdistrikt med valställe i Rusksele, omfattande Forsholm n:r 1,
Försöket, Lillå, Norråker, Nyberg, Nyklinten, Rotenträsk, Rusksele, Sunnan¬
å, Vormträsk, Åmnäs och Åmberg, samtliga kronotorp å kronoparken Löparen
med undantag av kronotorpen Björknäs och Granlund, samtliga kronotorp
och kolonat å kronoparken Lidsbrinken ävensom kronotorpet Storholmen å
kronoparken Grundträskliden;

Siksele valdistrikt med valställe i Siksele, omfattande Ajaur, Annelund,
Anderslund, Dalbäck, Forsholm n:r 2, Grundsund, Grundträsk, Högnäs,
Mastatjärn, Nordanskog, Orrberg, Renträsk, Rockträsk, Siksele och Ålavan,
kronotorpen Fabianstorp, Flakaliden, Halvträsk, Höglunda, Norrmyren, Ny¬
slåttan, Renträsk, Sikheden, Solbacken, Tallbacken å kronoparken Grundträsk¬
liden samt kronotorpen Björknäs och Granlund å kronoparken Löparen.

Stensele socken.

Åskilje valdistrikt med valställe i Åskilje, omfattande Bolstaberg, Rånäset,
Ånäset, Åskilje och Östansjö samt skogstorpen och odlingslägenheterna Björk¬
näs n:ris 1 och 2, Björkås, Blomsterdalen, Dalen, Granhöjden, Holmsund,
Lillå, Mörtviken, Strömnäs n:r 2, Tara och Älvslunda;

Gunnarns valdistrikt med valställe i Gunnarn, omfattande Bastuträsk,
Lumsen och Västervik samt kronotorpen och lägenheterna Aggvik, Björklun¬
da, Fristad, Gustafsberg, Karlsborg, Lerbacka, Lumsen, Långsele, Månsbo,
Norrfors, Norrhed, Norrlunda, Norrås, Nydala, Nyhamn, Nyland, Orrträsk,
Strängnäs, Strömnäs n:r 1, Strömvik, Tvärålund, Uddeholm, Vannbäcken,
Vägsele, Västerås och Österås å kronoparken Gunnarn samt lägenheterna Ava¬
näs, Backe, Brännlund och Kovallberget å kronoparken Jovan;

Grundfors. valdistrikt med valställe i Grundfors, omfattande Bäcklunda
och Grundfors samt skogstorpen Hedlunda, Höglunda n:ris 1—3, Brattfors,
Bäckdalen, Bäckliden n:ris 1—3 och Risbäcken;

Barsele valdistrikt med valställe i Barsele, omfattande Barsele, Berglunda,
Holmsund, Joranträsk, Norrbäck, Nyholm, Nysele och Sundsvall, skogstor¬
pen och lägenheterna Haga, Karlstorp, Knutsbo, Lankan n:ris 1 och 2 å kro¬
noparken Gunnarn samt lägenheterna Myrträsk n:ris 1—4, Nybo och Sörfors
å kronoparken Jovan;

Pauträsks valdistrikt med valställe i Pauträsk, omfattande Bergnäs, Björ¬