OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:ris 11—13 - 1932

Uppläses i Burträsks och Lövångers socknars kyrkor.

N:r 11. Ny indelning av Burträsks och Lövångers socknar i valdistrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom den 23
december 1931 meddelade resolutioner med stöd av 32 8 i lagen om val till
riksdagen den 26 november 1920 förordnat, att nedannämnda kommuner skola
för val till riksdagens andra kammare vara indelade i valdistrikt på sätt nedan
angives.

Burträsks socken.

Ljusvattnets valdistrikt timed valställe i Ljusvattnet, omfattande Bjurbäck,
Björknäs, Blåbergsliden, Brattliden, Brännby, Burliden, Hedlunda, Järntjärn,
Klinten, Källheden, Ljusheden, Ljusvattnet, Risliden nya, Risliden västra,
Sittuträsk, Stenbäcken, Stensträsk, Stormyrheden, Storträskliden, Svensträsk,
Tvärtjärn och Tvärträskliden;

Brönstjärns valdistrikt med valställe i Brönstjärn, omfattande Brattfors,
Bränntjärn, Brönstjärn och Stenliden;

Gammelbyns valdistrikt med valställe i Burträsks municipalsamhälle, om¬
fattande Bergviken, Boliden, Brännbergsliden, Gammelbyn med Burträsks mu¬
nicipalsamhälle, Hedbacka, Kyrkheden, Lillåbacka, Risnäs och Åbyn;

Renbergsvattnets valdistrikt med valställe i Södra Renbergsvattnet, om¬
fattande Brattlund, Brännfors, Forsnäs, Frängsliden, Liliberget, Renbergs¬
vattnet och Tjärnberget;

Innansjöns valdistrikt med valställe i Innansjön, omfattande Dalfors,
Gravlund, Granlunda, Hedspån, Hällfors, Innansjön, Jäppnästjärnliden och
Risåtjärn;

- Lappvattnets valdistrikt med valställe i Lappvattnet, omfattande Bergnäs,
Lappvattnet, Rackberget och Renfors;

Mjödvattnets valdistrikt med valställe i Mjödvattnet, omfattande Altjärn¬
liden, Mjödvattnet, Tjärn och Tjärntjärnliden;

Bursiljums valdistrikt med valställe i Bursiljum, omfattande Bursiljum
med s. k. Svarttjärn, Kardinalsliden samt Småbacka;

Bodbyns valdistrikt med valställe i Bodbyn, omfattande Bodbyn, Hara¬
tjäln, Hösjövallen, Hösjöälven, Storberget, Stortjäln och Tjärnliden;

Bygdeträsks valdistrikt med valställe i Bygdeträsk, omfattande Bonäs,
TN Lilla Lappsjön, Mullberget stora, Stenfors, Träskliden och Ödes¬
mark;

Andersvattnets valdistrikt med valställe i Andersvattnet, omfattande An¬
dersvattnet, Risvattnet och Söderbyn;

Kvarnbyns valdistrikt med valställe i Kvarnbyn (Västanträsk) omfattan¬