OCR Output

ERAN

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A.; N:ris 8—10 - 1932

TT nn nn

N:r 8. Förordnanden att utfärda intyg angående befälhavares å motorfartyg
kännedom om maskineriets skötsel.

Jämlikt av länsstyrelsen utfärdade förordnanden äga civilingenjören Gustai
Ragnar Insulander i Örviken och verkmästaren J. A. Sandström i Umeå att ut¬
färda sådana intyg angående befälhavares å motorfartyg kännedom om maski¬
neriets skötsel och sättet för dess funktionerande, som i 9 & 2 mom. av Kungl.
Förordningen angående befäl å svenska handelsfartyg m. m. den 29 mars 1912
cimförmäles.

N:r 9. Förordnande enligt 18 8 Kungl. Förordningen den 29 mars 1912
angående befäl å svenska handelsfartyg m. m.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att jämlikt länsstyrelsens förord¬
nande den 23 april 1923 äger verkmästaren J. A. Sandström i Umeå att tills¬
vidare anställa sådant förhör, som i 18 8 av Kungl. Förordningen angående
befäl å svenska handelsfartyg m. m. den 29 mars 1912 omförmäles.

N:r 10. Aviysning av gamla landsvägsbron över Ume äiv vid Åskilje.

Sedan numera den genom länsstyrelsens utslag den 27 januari 1930 beslu¬
tade för landsvägstrafikens ledande över järnvägsbron vid Åskilje erforderliga
omläggningen av allmänna vägen Lycksele—Stensele ävensom de för sådant
ändamål nödvändiga arbetena å järnvägsbron numera blivit fullbordade, var¬
der härigenom gamla landsvägsbron över Ume älv. vid Åskilje jämte tillfarts¬
vägar härigenom tillsvidare avlyst från all trafik som hädanefter må försiggå
över järnvägsbron.

Umeå i landskansliet den 8 januari 1932.

GUSTAV ROSÉN.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri