OCR Output

1932 DEN 7 JANUARI. N:ris 2—7 3

Västerbottens norra domsagas kansli:

klockan 10—14, med undantag av juli och augusti månader, då dansliet hål¬
les öppet klockan 10—12.

N:r 7. Godkända taxameterapparater och väglängdmätare.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut den 29 december 1931
för användning i länstrafik godkänt, dels en av Nya Aktiebolaget Tako i
Stockholm tillverkad taxameterapparat, benämd Tako, dels ock en av Fabriks
Aktiebolaget Taldataxametern i Stockholm tillverkad taxameterapparat be¬
nämnd Halda, modell 4, ävensom en av samma bolag och under samma be¬
nämning tillverkad väglängdmätare.

Umeå i landskansliet den 7 januari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELIS ALMGREN. ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri