OCR Output

STONE Te

viudök kors LÄNS
ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SER. A. N:ris 2—7 - 1932

N:r 2. Norrbygdens Vattendomstols kanslis öppethållande.

Norrbygdens Vattendomstols kansli med adress Västra Rådhusgatan 5,
Umeå, hålles öppet varje helgfri dag kl. 10,30 fm.—1 em. (Rt. 688).

Vattenrättsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon säkrast kl.
11 fm.—12 m. (Rt. 794).

N:r 3. Mellanbygdens Vattendomstols kanslis öppethållande.

Mellanbygdens Vattendomstols kansli med adress Fredsgatan 2, Sundsvall,
hålles öppet varje helgfri dag kl. 11 fm.--1 em.

Vattenrättsdomaren anträffas för samtal medelst telefon säkrast kl. 11
fm.—12 m., tel.-n:r 2113.

Vatten rättssekreterarens tel.-n:r 2112.

N:r 4. Förordnade stämningsgivare.

Författningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer, enligt
från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden förordnats att i dom¬
havandens ställe utfärda stämningar, nämligen

Inom Umeå domsaga:

E. 0. hovrättsnotarien Sven Levander, Umeå; e. o. hovrättsnotarien Hen¬
rik Nyman, Umeå, och landsfiskalen Joh. E. Westman, Vännäs.

Inom Västerbottens södra domsaga:

Förste notarien Axel Rönquist och e. o. notarien Erik Lindström.

Inom Västerbottens västra domsaga:

Samtliga å domsagan anställda rättsbildade biträden ävensom vederbö¬
rande landsfiskaler, envar till den häradsrätt i domsagan inom vars domvärjo
hans tjänstgöringsdistrikt är beläget.

Inom Västerbottens mellersta domsaga:

Vederbörande landsfiskaler i domsagan, envar till den häradsrätt, inom
vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget, ävensom förste notarien
Carl-Otto Olsson samt biträdande notarien Gösta Söderberg till domsagans
båda 'häradsrätter.