OCR Output

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1 13

För inskrivningsförrättningarna för sjömanshus gäller i tillämpliga de¬
Lar vad här ovan tillkännagivits beträffande inskrivningsförrättning inom rull¬
föringsområde, med iakttagande av:

att inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömanshus, sker vid
inskrivningsförrättning för det sjömanshus han tillhör;

att sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning vid in¬
skrivningsförrättning för annat sjömanshus, i vilket fall det åligger honom att
utan kallelse själv anmäla sig hos dess inskrivningsnämnd och därvid avläm¬
na prästbetyg och av vederbörande sjömanhusombudsman utfärdat intyg, in¬
nehållande samma uppgifter, som enligt & 41 mom. 3 skola vara införda i in¬
skrivningslista, ävensom uppgift om sjötid eller, om intyg icke kunnat anskaf¬
fas, uppvisa sjöfartsbok;

att värnpliktig, som enligt föregående punkt inställt sig vid inskrivnings¬
förrättning för annat sjömanshus, än det han tillhör, men därvid försummat
avlämna prästbetyg och intyg från vederbörande sjömanshusombudsman eller
sjöfartsbok samt till följd därav icke kunnat emottagas, är förfallen till böter,
för varje gång tio kronor;

att å sjömanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till inskriv¬
ning medföra sjöfartsbok;

att värnpliktig, som vid tiden för inskrivningsförrättningen är inmönst¬
rad till sjöfart, är befriad från personlig inställelse;

att uppskov till nästföljande år med första tjänstgöring eller tjänstgöring
i en följd kan, förutom under här ovan angivna omständigheter, vid inskriv¬
ningen medgivas:

a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjömanshus¬
ombudsmannen är förhyrd för längre utrikes resa å handelsfartyg och som till
följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan, så länge resan fortvarar, instäl¬
la sig;

b) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som gör sannolikt, att han inom
ett år efter inskrivningen kommer att söka inträde i sjökaptens-, styrmans-,
förste maskinist- eller andre maskinistklass vid navigationsskola;

samt att ansökningar med därtill hörande handlingar, som enligt denna
kungörelse skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskrivningsför¬
rättning, kunna även insändas till sjörullföringsbefälhavaren eller sjömans¬
husombudsmannen.

Vederbörande krono- och polisbetjänte hava att dels vid inskrivningsför¬
rättningarna iakttaga föreskrifterna i 25, 27, 31 och 48 88 inskrivningsförord¬
ningen, i vad dem rörer, och ombesörja att lämpliga lokaler, i allmänhet tre