OCR Output

12 1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Den, som på grund av religiös övertygelse eller annan jämförlig orsalk
hyser allvarliga samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring i den ordl¬
ning, värnpliktslagen föreskriver, kan erhålla tillstånd att fullgöra tjänstgö¬
ringen antingen vid krigsmakten utan att övas i vapens bruk eller bära vapem
eller ammunition, eller genom att utföra civilt arbete för statens räkning. II
förra fallet skall tjänstgöringstiden ökas med nittio, i senare fallet med ett¬
hundratjugu dagar. Ansökan om tillstånd att fullgöra tjänstgöringen på häir
nämnt sätt inlämnas till inskrivningsnämnden och skall åtföljas av intyg, som
angivas i I I mom. 2 och 3 av förordningen angående tillämpning av lagem
om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring.

Värnpliktig, som har sitt hemvist i utlandet (d. v. s. icke är kyrkobokförd
i Sverige), må anmäla sig för inskrivning (personligen eller genom skriftlig
ansökan) hos inskrivningsnämnden för det rullföringsområde, han själv öni¬
skar. Han skall därvid förete bevis om ålder samt med intyg styrka, att ham
är svensk medborgare, ävensom, vid skriftlig ansökan, insända läkarbetyg
styrkande att han är vapenför, samt angivande kroppslängd, bröstvidd och
kroppsvikt.

Inskriven värnpliktig, som önskar frikallelse från värnpliktens vidare
fullgörande eller annan ändring i sina värnpliktsförhållanden, må till inskriv¬
ningsnämnd därom insända ansökan eller inställa sig vid inskrivningsförrätt¬
ning för att få sitt ärende prövat.

Ansökningar med därtill hörande handlingar som enligt denna kungörel¬
se skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskrivningsjörrättning,,
kunna även insändas till rulljöringsbejälhavaren för att genom hans försorg
överlämnas till inskrivningsnämnden; skolande de vara till rulljöringsbefäl¬
havaren inkomna före inskrivningsnämndens första sammanträde. I ansökan,
som sålunda insändes, angives noggrant den värnpliktiges fullständiga namn,
födelsetid, kyrkobokjöringsort och postadress.

Till inskrivningsförrättning kallad värnpliktig, för vilken avståndet mel¬
lan hemvistet inom kyrkobokföringsorten och stället där inskrivningsförrätt¬
ning äger rum, överstiger två nymil, är berättigad att för fram- och återre¬
san mellan dessa orter uppbära viss gottgörelse, och skall han därom vid för¬
rättningen göra framställning.

B. SJÖMANSHUSEN.

Inskrivning av de till Umeå och Skellefteå sjömanshus hörande värn¬
pliktiga kommer att innevarande år förrättas:

för Umeå sjömanshus
tisdagen den 1 mars kl. 10 fm. å sjömanshuset i Umeå.

för Skellefteå sjömanshus

onsdagen den 2 mars kl. 10 fm. i gamla bönhuset vid Kanalgatan i Skel¬
lefteå stad.