OCR Output

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1 i

nämndens ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stock¬
holm fattigvårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören) samt

2) då annat skäl föreligger, med de handlingar eller intyg, sökanden kan
förete.

All befrielse är beroende på inskrivningsnämndens prövning.

Uppskov med inskrivning eller tjänstgöring.

Uppskov med inskrivning kan av inskrivningsnämnden meddelas på
grund av försenad kroppsutveckling eller tillfällig sjukdom, och sker detta i
förekommande fall utan den värnpliktiges ansökan.

Uppskov med påbörjandet av första tjänstgöringen eller tjänstgöring i en
följd kan av inskrivningsnämnden på ansökan medgivas:

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egen¬
dom eller själv driver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan industri¬
ell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt
sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han för sin
militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt

b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, så¬
som att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fort¬
skriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära
anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

Behovet av uppskov skall styrkas med intyg, då skäl, som angives under
a) ovan föreligger, av två väl kända och trovärdiga personer, samt, då skäl,
som angives under b) ovan, föreligger, om behovet är föranlett av studier, av
rektor eller föreståndare för läroanstalt eller ledare för utbildningskurs, och
eljest av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande
och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stockholm fattigvårdsinspektö¬
ren, i Göteborg fattigvårdsdirektören).

Uppskov med tjänstgöring innebär, att tjänstgöringen skall fullgöras med
de värnpliktiga, som inskrivas nästföljande år.

Övriga bestämmelser.

Den, som idkar studier vid någon statens högskola eller därmed jämftör¬
lig läroanstalt, skall förete intyg därom; den, som ämnar idka studier, som nu
nämnts, skall avgiva skriftlig förklaring härom (för omyndig bekräftad av
målsman).

Den, som önskar genomgå utbildning till officer vid hären, skall förete av
vederbörande truppförbandschef utfärdat intyg, att han efter stadgade kompe¬
tensprov kommer att antagas till officersaspirant.

Den, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall förete alla ho¬
nom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning.