OCR Output

10 1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Sjukdom skall, för att anses såsom laga förfall, styrkas med behörig lä¬
kares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa. Kan han ej skaf¬
fa läkarbetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens äm¬
bets- eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kom¬
munalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller
av ledamot i häradsnämnden.

Befrielse från värnpliktstjänstgöring under fredstid.

Från värnpliktstjänstgöringen under fredstid befrias:
a) den, som utan att vara oduglig till krigstjänst likväl är icke vapenjör;

b) den, som vid den tidpunkt, då han enligt värnpliktslagen är skyldig
inställa sig till inskrivning — d. v. s. ordinarie inskrivningsförrättning det år,
han fyller tjugu år — har hustru eller barn, som äro för sitt uppehälle väsent¬
ligen beroende av hans arbete;

c) ende arbetsföre sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller
vanför fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eller övergiven hustru
eller ogift kvinna, ende arbetsjöre fostersonen till orkeslös eller vanför foster¬
fader eller till fostermoder eller ende arbetsföre brodern till ett eller flera min¬
deråriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar,
far- eller morföräldrar eller fosterföräldrar, eller syskon äro för sitt uppehälle
väsentligen beroende av hans arbete; har sådan för sitt uppehälle av den
värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig av den värnpliktige erhål¬
lit försörjning alltifrån början av närmast föregående kalenderår eller, där be¬
hovet av försörjning uppstått senare, alltifrån behovets uppkomst, skall den
värnpliktige även i det fall, att han icke är ende arbetsföre sonen, sonsonen,
dottersonen, fostersonen eller brodern, befrias från värnpliktstjänstgöringen
under fredstid, därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nö¬
digt försörjningsbidrag;

d) utländsk man, som förvärvat svensk medborgarrätt och under året
närmast efter det han förvärvat nämnda rätt fyller minst tjugusex år;

HR den, som från riket avflyttat och därefter återinflyttat hit, dock under
villkor:

att han under det år, han återinflyttat, fyllt minst tjugusex år, och

att minst sju år förflutit från avflyttningen till återinflyttningen, häri så¬
ledes icke inberäknad den tid, som vistelsen i riket varat, innan förlorad
svensk medborgarrätt återförvärvats;

f) den, som i utlandet gjort militärtjänst under länge tid än den, som
är föreskriven i värnpliktslagen för värnpliktiga uttagna till linjetjänst; samt

g) den, som tilhör den nomadiserande lappbefolkningen.

Förhållande, som kan föranleda befrielse enligt b)—f). skall styrkas:

1) då skäl enligt b) eller c) föreligger, med intyg enligt exempel i in¬
skrivningsförordningen av präst i församlingen jämte å landet kommunal