OCR Output

FREINER SRA RARE RS AA AR RAAESAEEINEN

1932 DEN 2 JANUARI. N:r 1 9
Inskrivning utan personlig inställelse.

Nedanstående värnpliktiga kunna efter skriftlig ansökan till inskrivnings¬
nämnden prövas för inskrivning utan personlig inställelse:

a) den, som visar sig hava laga förfall för uteblivandet och med av lä¬
kare, företrädesvis militärläkare, utfärdat intyg, som bland annat skall angiva
kroppslängd, bröstvidd och kroppsvidd styrker, att han är vapenför;

b) den, som har anställning utomlands eller uppehåller sig därstädes jör
idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke, och med intyg visar anled¬
ningen till vistelsen utomlands samt med läkarintyg, som nämnes under a)
ovan, styrker, att han är vapenför.

Intyg skall, därest det utfärdats av utländsk person, vara försett med på¬
teckning av tjänsteman vid svensk beskickning eller svensk konsul eller av ut¬
ländsk ämbetsmyndighet, styrkande intygsgivares behörighet att utfärda inty¬
get. 4

Befriade från inställelse till inskrivningsförrättning äro:

a) den, som är inskriven å sjömanshus;
b) den, som är fast anställd vid krigsmakten eller vid lots- och fyrstaten;
c) den, som tillhör den nomadiserande lappbefolkningen; samt

d) den, som med intyg styrker sig hava laga förfall för uteblivande.

Påföljd vid försummelser.

Värnpliktig, som utan laga förfall utebliver från inskrivningsförrättning,
är, där han icke oaktat sin frånvaro blivit inskriven eiler frikallad från värn¬
pliktens fullgörande, förfallen till böter, första året femton kronor och varje
år, han ånyo beträdes därmed, femtio kronor, samt är underkastad äventyr att
bliva på egen bekostnad hämtad till inskrivningsförrättning, vilket jämväl gäl¬
ler den, som har laga förfall för uteblivande, men underlåtit att därom göra
anmälan.

Värnpliktig, som inställer sig till inskrivning å annan ort än den, där han
är kyrkobokförd, och därvid försummar avlämna prästbetyg samt till följd
därav icke kan mottagas, är förfallen till böter, för varje gång tio kronor.

Laga förfall.

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivningsförrättning anses, om
man är sjuk, eller om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller
faren, eller om man sitter i häkte. Inskrivningsnämnden äger dock att, då
andra än nu' sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att
de må gälla såsom laga förfall.