OCR Output

8 IO32-DEN 2 JAÄNUARE: Ner 1
Inställelseskyldiga äro:

Värnpliktiga, som under 1932 jylla tjugu år och ej förut undergått in¬
skrivning, samt de äldre värnpliktiga, som vid föregående inskrivningsförrätt¬
ning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke oaktat sin frånvaro blivit in¬
skrivna eller frikallade, eller erhållit uppskov med inskrivning eller i öwvrrigt
äro inskrivningsskyldiga.

Inskrivningsskyldig värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att av/filyt¬
ta från riket men fortfarande vistas inom landet, är jämväl skyldig att inställa
sig.

Den, som vunnit svenskt medborgarskap och befinner sig i värnplilkts¬
åldern, är inställelseskyldig, för såvitt icke hans värnpliktsförhållanden förut
blivit prövade av svensk inskrivningsmyndighet.

"Inskrivningsskyldig åligger att vid den för förrättningens början utsatta
tiden inställa sig vid förrättningen för den församling, där han är kyrkobiok¬
förd.

Värnpliktig, som vistas å annan ort än kyrkobokföringsorten, må utan
kallelse inställa sig å närmast vistelseorten belägna förrättningsställe och skall
därvid, vid äventyr att eljest bliva bötfälld, medföra och avlämna prästbetyg.

Inskrivning före inträdet i värnpliktsåldern.

Yngling, som under året fyller aderton eller nitton år, må anmäla sig till
inskrivning, därest han

antingen

avlagt studentexamen eller blivit flyttad till gymnasiets fjärde ring vid
allmänt läroverk eller besitter däremot svarande kunskapsmått (se inskriv¬
ningsförordningen $ 2 mom. 2),

eller
önskar uttagas för utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning,

eller

önskar uttagas för utbildning till underbefäl eller fackman vid infanteriet,
trängtrupperna eller intendenturtrupperna eller i särskild tjänst vid Norrbot¬
tens regemente.

Ovan nämnd yngling skall till inskrivningsförrättningen medföra och av¬
lämna prästbetyg samt av vederbörande målsman utfärdat tillståndsbevis för
inskrivning. Den, som önskar uttagas för utbildning till plutonchef eller mot¬
svarande befattning, skall därjämte medföra och avlämna av rektor eller före¬
ståndare för undervisningsanstalt utfärdat intyg om avlagd realskolexamen
eller om genomgången utbildningskurs, som kan anses likställd med sådan
examen, ävensom intyg om att han besitter förutsättning för utbildning till
plutonchef eller motsvarande befattning.