OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

LLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN AA: NIf'E- 1032

Uppläses i länets kyrkor minst två sönda¬
gar 1 januari månad. :

N:r 1. Inskrivning av värnpliktiga i Västerbottens län år 1932.

Jämlikt värnpliktslagen den 12 juni 1925 och inskrivningsförordningen
den 23 december 1925 kommer inskrivning av de till rullföringsområdena
n:ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömanshus”) inom Västerbot¬
tens län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att år 1932 undergå inskriv¬
ning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen:

A. RULLFÖRINGSOMRÅDEN.

Inskriv- |Läkarbesikt¬
Sammanträdesställe Inskrivningsskyldiga från nings- nlög samma
ag kl.
månad |dag
1 2 3 4 5

Umeå södra rullföringsområde n:r 69.

Föreningshuset i |Vännäs köping ävensom den del

Vännäs av Vännäs socken, som omfat¬
tar samhällen och byar norr om
USING GIV Oo a rn ÄR TENS RR Febr.| 19: TO Im;

3 Den del av Vännäs socken, som
omfattar samhällen och byar
sötter "Om "UME VväNE Messi 201 FOT

Godtemplarhuset i |Sävars socken och Holmö kapell¬

Sävar FÖRSÄMINNDS 251505. Sa de 016 ag ra ITA
Ordenshuset i Holmsunds socken: >i saab: se Faro FÖR.
Sandvik

") Rörande sjömanshusen se slutet av denna kungörelse under B.