OCR Output

Ez«

». börs efkerfrägas, samt hnru i håndelse

938 " «

.glfwas, — och huru de böra wara bemi߬
fade, samt skilnaden derwid, om egens
domen år «ärfd eller förwärfd org-.

hnru pantens kätta besiaffenhct bör styrkas.

694« ¬

shurn private pesrsoners betyg»famt Dom¬

" stolarz bewckz böra wem inråttade 694.¬

hucu Jncekninggbewisen böra wara inräts
wide. 694. «

i hwad ordning lånen höre utgifwas,« samt

Diese-Zions answer derwid.s695.

inom hwadtid de kll erhällande deraf ingifne —

handlingar böra pröfwas, samt Resolu¬
tioner och anordningar päikrifwas. s695.
ihm-u mänga poster de fä anordtias. 696.
huru ochpå Hwadsåttdefå äkerbetalas, 696.
hurn förskrifningar derföre böra afgiftvass.v
6 6. »
thuoch i hwad ordning de böra upsågas.

6 7. .
thu de derföre pantsatte egendomars wördf
a
wansiötsel förfaras hör. 697. . ¬
til hwadproportionemot den upgefne pun¬
tsen de småge bewiljaSL 697.
hter wärderingar derkil höca fdrrstxaa 699.
pä hwilka fastighecer de ei fis bewtlias. 699;
heim bewlljas pä gnld och jtlfwer. 699.
få ej bewiljas genom credit-Semele. 699.
Lägersmäh huru deruti mä swards inför
Domstolen, famt om den Lägrades instäb
lande. 729. 7z4. .738. 741. »V.

om emsan för den, som Qwinna sädam «

förewiter. 729. 7z4. 7,38. 74t. 75-.
LägradsQwinna, hurY förhälles när hon
å okånd orx wil iramfoda fostret. yzo. 735.
738-741· 751. . sp
Län, deras fördelning l Finland. 545..
hat-n Nerikeoch Wermeland hädanefter
kommek at fördelas. 680.

Lögn, huru den anses som ursprlder sädan
otn Nikets fäkerhet.L 5.87. ·
Löningssstatz KongL Majas Nädkga För¬

otdning bekom. z78, ,
des förbättknnde och reglerande. 534.

Löfen får Expeclitioner idfwer. och Unper«

Rötter, samt hos Executoren, huru er¬
lägges hädanefler. t. e. z. Is. ty.

L räntorne of dem utbetalas. sm.

Register-L

Län , i Arme-eng PensionsscaTV N

. M. UT.

Mantelsskrifning, Magiliratens i Stock¬
holm Kungörelse derom för år 1778. »zu. »
ftzcår 1779. Fo-.
fopår I780. 9t9. .
Alannjaszcr DIJcont Fond, «hwilka åkv be¬
rättigade til lån deraf. 744. —
grunden til låns erhållande derof. 744.
huisu hwar och en fär nyttia den på honom
belöpande atmet-til lån der-af. 745.
huru Reverfer och anisningar til läns
erhållande böra wara stålde. 745.
hwareft låntagare un« landsorkerne för sig
anmåla. 745.
shall-Ränz- och Magillrats nnswar fisr de¬
ras til låns erhållande utglfne Mle

. 745« . —

hwad som .be iakt tagas wld läns utgifs
wande. 746. ,

hurnden utom Reverlen elier anisnin¬
Heu afgifwande förbindelsen hör wara

ståld. 746. « «

huru Räntan för deraf undfångne län
erlägges. 746.

huru Låntagake«böra om betalning anma¬
nas, och utmätning sdkas. 747, ,

huruwida gammalc lån fär med ny Revers
inlösagL 747. «

hwakest och på hwad tid discont län kunna
erhållas. 747. f

hkmd wld läns utgiswande i akt tage-s,satnc
uru en Sedel ngifware eller Acceptant
bör sig legitimera. 747.

Wärden och answaret för de dertil h«örande
handlingar och medel. 748·

deras answer som wilja söka nägon ytterlis
gare förmon af denna fond, än föreikrefs
wen är. 748.

Manajckswen of Jeru, dekas inständ. F II¬

Mkdicime Das-» hwad och huku mycket han
bör niuca i nrfwode 263.

Meiji«-mai Tim-. 263. req. »
Medizin-;- werket, angäende des tilstäud och

de derwid giorda-sörböttringar. Fes. 529i

Milzfeiae states-, bwad de dertil lndelte tän¬

tegifwnre böra i akttaga, innen hernan

Mi߬