OCR Output

Registe1·.« « 937 ,«

Krat, til bwed vess det bör försålfas. 9o4.

Kroqare i Stockholm, huru de bis-» ·a sig
anmäla tsl exhåijande of Brånwin. Z. 368
deras Widiahet at xxktaga de uti Han¬
dels collegio för dem inrättade ofhemt«
nings böcker, samt hurndant Bränwin de
iå tönele m

Kyrko-srid, huru den straffas, som denj
bemer. 588.

huru den exists-, fomi twredes- mode dra¬
ger knif ellee swäed emot atmen eller
flår honem ä Kyrkogärd ibid¬

Kyrkw plikt , herang, huru w kksiälles föe
Lögersmäl 728 »z- 737 741 750
Kyrkotagning , Hennes Kotegl Maj:.tsl«
Drotningeus, Ordning derwid. 575.
Kyrko tiuk ngd, yuru den steassas 592.

Köreinde, hätte-c på stockholme- Ngater,.

huru det anses.. 546

L. L

Lactfkipnfngcni Niket, des tilstönd Fess¬

Landezhosdingedömem derass fördelning i
Fttklend 545

Nerike och Wermelanbs Läns iöedcknfng

- 68 O.

« Landtbusl)ällnfngen, des tilstsnd, den«

om medel eil· des uphielpande Sec.

Landtmatp.re, bmu d ras dag-traåamen- —

te i private sörructninqar beröknag 799.¬

Land- Cull Term, hsznm den uvbåres 38
huru den erläkkzgess for ucrikes rä ech. LIM¬
adlode waror 2p9»

för Wäfweri Mkmufaåur wovor i SEND

» Yllh Linne, Bomillech Kamelhöe, som
med ståknpet- sede( åeo fötfedde ego

för finasre ech med premiiiarkester försedde
LärfteN 220 —¬

af fikmke , flipade vch polxrade inhemske
Jern ech Stät. tilwerkninaan wf imskes
Etilwerkodt Fayance och anmk Porcellaim

Land- Tulls Tasse-,
för kläder och l)usaetöd, fem« greises ffean
inkemmande Fabriqueuker kch Hande¬
werkare tde hiekemsten medföra 220,
fök Manufaåurstik jVerktiingar. 220.

för inkikes tilwekkadt Papper samt Lin¬

vch Refole 2204
för Handtwerkeri-waroe. gar

för Sockerbagare- Embetecz istockholm ’

tilwerkningae. »i,

harte er!ägges, enäe den et stkger tkk füllt ¬

runstycke en¬
Lastckigt Tal, om Kongf Maj- keller Ne¬
aeringssåtcet, hueu förfaees enär nögow

57

Leswernnt til- Regementerne, des auswan¬
35ss

Lif-monderfng, Huru den hör brakas ech¬
söewakas. zö.

lxnråth djfponerae, sedan den ölifwit caikes

« ka

11 Ainhan7del-, Wåstöersnoresändsie Städernes
i stockholm 6,

Lege-id4kiom Mal, tidM tkk Beswäks TM¬
Trank-e c fådcme mäs. Fä- ¬

Lots- -afgift, hurn den erlagges hädanefter
för Sandhamnssledem 755.

Lahmer-, huru de böra inwme föt Nik¬
sms Stände-es Banques Genug-. gös¬

Lundberg·, Knngöeeise om benom, z,22

Leerendrqgeri, nngöende met-el- tithänei
wende deraf soz¬

Lustbarbet på See-ermahneer hwad der¬
Wid· sknlle i akt tagas Jn¬

dande i stockholtjn zgos 497» 902
Lygning M Gifeermaly huru hör ske- fisc¬
t håfdad qwitma. 7298754 738-·. 7411 mi.
Län, c Bavquem huru betete-Z hädanefs

ter. 885 «

as alt hår i Niker tilwerkadr Fäuste-r och
Speqel-glag, Berti needlåtr, Bk·ausel·,

Stäekelse eller Schmaltzs, Fl’orentinekkabck, —

Speqel fdlier , Kugellack Souda och

pennorp 220
IV all banda til Fabrtquers b Hof nödi

Spanfkgrdna,- samcinrikes Eeredde Skrif "

· pa 8Guks,- Silfmee och Mevailfee Seh s
på Jeru, hwad verwid the i akc tagen-,
68··4.« feq j
Transportd Län, se TMMPOÆL

Lan nti Ärmeeenspenfions -Caü«a, bwfscw
hapdungae til erhält-mee- deines-« båra m¬

ge machtner- reqikaper ochz Meeres-, samt ¬

Raunen-z , Wes¬

föT säde Migkfwes 336 gez M« ges-N

Lyktor, kiden och timen til-·- verass inmitt- .

pä8· hwarjxehanöas Swenika ExpokewareN