OCR Output

936

" Mzzmsmtidm Kusngcfrelse derow. zo7. 574..
Jndksbsing.s-wserket. hquru de dermed ikedde
. föråndringar widceneraL txutnstxing an¬
märkc-s.·7co., ,
anwarteringgsasgiftz
" äggtre istockho-;m. för. III-»et»
för 1778·· sich. .
för »r2-79,. 726.,

HEXE-seu- wisd utgäende SiZkULfenk hans :
ikyldsghet wid tastningseu ioch urjerciwås .

gen. 249. » .
. Jordegnmmom hwad egenfkaper de böra
åga, som dertil sinnig-Im Fig ·

dekas aneal ( Stockholm och i landsorterne —

- ; sea. .
huru des Edle anmäla sig til inlkrifuing och
examen m. m- seg.

hurzr och af hwem de stola antagas och exa- ,

, «m;11eras. 3292 — s» - .
under hwars lvdnd destöh ock hurur de böte
göra beiked för sinc- fdrrsåktnitsgan zzo.

hwilka der-til fä läxa fig bruka, och om obe- »

Hörigaäansipah zzoz » »

häm- wsid bamdop gifwas tilkänn·a. zz c.
harte dems: Faktigicalka böc ineätkasdch
märdasL Izu «
derasjkvldighetf als betfena fertige-. zzt..

deras ikyldirghetekaids sökloßningar, oclg ,

wid hwaxmndyas dick-Ebenda zz.2·.( z.;z. ¬

derass fkytdiglxeter wid. hemliga förloßningar, «

echwid Tcmnszorssnnftkaffandhf 334..
, wid undersökumgae» zz4.. ’ —

harte med ewister deinemellensföefm«es.zz4z T

. deras fkyldsighxeter wid: ypprmdse fmittosami
wes siukdomsar. 555«.
« derassEdstormulaih z·35.· - « «
J-« dktmszex,,htsxu dermed förhälles emellan
« Swerfqe ochHolisteM 438. 45«9-. 457.. 462.
, ankifiecantzlerm hwilken ban är answer
·och- redos ikytdig för· sit Eins-Mon des
föskwalmingx 915«
Zweruxi hanc Emdetes deckst-»des¬
Hsus ratikisghet ne hafwcr öfwermseende öf¬

wer atta- Ombudsmån och Fries-Iler, fis-metv

» M· föwrdnæ säYstlilke Affe-rei- ochxs Exccm
Fäjpexlexx grö- » ·

; wes-ade- hans Embscksssberättelfem zus.
Mist echk daneben- kan älåagas wären. 9t:7.
M Hevad behof de af· honom älagde wäres¬

. « Men- asnmändas. Exz¬

hum detalas of has¬

Register.

Jajkieike Cantzlery, ¬

hwiika saker han Fels Utförer. psy¬
l(. K.

KamullskSpinneri

« deridm 370.

Klådedrägh NationeL Protocolls

angående des mutig-ande. 405.—

Reflexioner i jamma Imme. 4Io.

j Nordsiierne commendeuxs -Drägtens för¬

öndrinzp 4-8, - «
- Uniformers och Monderingarz föråndringk

420.. 422. »

Taxadchuträkning kör Skräddqre-Embetet.

4»24. » .

yktexligares Kungöretse dsexoms, qzxz

- angaende de decöswer urkardades ritmngcm
4z6.. «

dresakerpe til des gutagandk 524.

ZKlasdmkxklerie-Jdkare, deras Kyldighet at

upiusa sinacFrihetwsedlay samt upgifwcr

hwar de della-- sina bodar kch ständ. 13..

077-. «

Kolchtt uki Stora Kosppardergs Bergs¬

« tag, hurus det- beräknas hådanesker. 796.

Kolikrindor, hum. de böraswara des-asso¬

Kol-Feiynor, huru de- böras wara desfkaffms
detbkora Koppatdergs Bergslag.« 796-.

Mc fdr fretmtdetk 6o2.
«Kopparplåtar, myntades, angående deras
srca difponerande, ech- til hwad wåide
de mäge emotteggs i Rånterierne. -341..
angüende ciden Eil deras omwexlande
ochspnyttiande wid« Krononskyldecs cla¬
rer1ng« Ue. . .

Korr, 1Itsidtts,- hurus de höre ståmpias..· 799-,
Kro-;0-Fuumägtig.e , deras fkyxdighekee
" wid åqomjsterz 252. » ,
KpoanustthM Weder-Dammes Ewig-«¬
« heterwid cwistee deroms nich oneidsesikkningx
s X Max km »s. »Hi.
jKrono-Uiskylderu, azngåendes Vefas- misera¬
laude- is sitockholm fårs
« Hör 17782 4.55".- ¬

J W Uma- 777-¬

« ¬

; hukuwidæ fä. betet-es med pfäwrg »I¬

,« angäendes Premiek

·"L(onunga-Förfåkran,. hurudan den är stark .

»Es t727. Dies-,

Kann-, ,

Utdrag,- «

D

de i- StomKopparbcrgs Bergslsags 797-»