OCR Output

Register¬

Handel, des titsstånd och medel til des ur¬
widgnnde. 537. « » ’
huru den bdr inrättas under nu warande
Siökrig. 686. ’ ¬
de Swenfke Städernes pä Tvssa orter.772.«

Handels-Skepp och Fartyg, hnru de bö¬
ra måtas. z99. .

Handpenningay Hans KongL Maj:.ts, hu¬
ru de hådanefter denkka 615. «
hueu de Ikola argen-as 61,6. " «

·-Helgedngar, angående deras fieande Fu.

Hemfrid, huru den anses, som den bre¬
» ter, 589. . «
om Dräv deri iker. 59o.
om annansknda göres med sär,'
och bist-mite. ibid.

om nägon warder öfwerfallen å wäg eller
gata och tager

Kånad

sm tiistykt i has ellor gärd
pgpdblifwer der»ikadad, huru der aus«-.
1 1 . ". «- —
om man drages eller drifwes med wåld
utur has eller gärd och warder sedan ske¬
dad. ibid. . · .
. huruwida den år braten, när stagsmäl
sker of bråd st’ilnad. ibid. «
Hemgiftz fin Hans Kongl. Höghet Hertig
carL 615. » ,
«Hof-Rätt, anlednsngen ochorsaken ti! den
med Götha Hof-Röte anstålte viütation
och räfst, samt huru den utfnllit. 525.
en ny Hof-Rätts inrättning iWafa. 545.
Hof-Rättg-hufer iJönköping, huvu des re¬
parationsimedel böra beråknas. 319.
Hor, enfaxy fierde gängen, huru det straf¬

fas. 592. ¬
twefalt, hat-u strnffas. 592.
Hojpimzer , hwadmedel til deras upråttande
och underhällande blifwit widragne. 578.
Hundathilka försigtighets mätt böra wid¬
tagas til förekommande af siukdomsblnnd

«- dem. 248.

. HusbehofwBränningh Bondeständets. 724.

- Hugbondexdes skyldighetnåe håfdad qwim
na Uptåckec sit tilstånd. 729. «734. 738.
«74l. 751. ,

Hushyror, Warninq emot deras stegring·
506. .

Herz -diFe-ei-«er, angäende deras affkassacv
de. 52z«. - ¬

935

Husägare«, deras skyldsghetensom försäkrat"
sina sasta"egendomas. 6. z95. 678.
Hwarss manikap, deeas tkenstigörning wid ¬
Präranprutome i stockholm spez. —
Hyrkufk Taxa för dem ifränden 17 Maji
til den 1 November 1777. 223.
ifrån den I·Novcmber 1777 til den I
Maji 1778. ;42. —» .
ifrån den 1 Maji til den 1 November 177z.

44O- —
Kungörelfe angäende efterlefpad af den för
dem ucfärdade Taxa tils wide-re. 517·¬
Taxa ifrån den 1 Maji til den 1 Novem¬
ker t779· 757- « » «
Hast-tm med deras monderfng ech tekbehöe «
för indeIte Ryttare qch Dragoner, hurn
de böra waska bessaffade. 26. 27. es. —
,thtareoch Dragoner, huru deböra mun¬
strns. 704. «¬
HäsiesAsweh huru den bör sörbattras i·
Skåne. 326.« . s «
I. I. ,
Jern , angäende des pantfåttande i Bad-«
quets. 685. · .
Jernbärare, huru mänga de bsra wara i
akbete, samt. hyru de böea indelas. 252.«
huru deras förbrycelser böra angifwas och
beifras. 255. 258. ’
han de fkola sig förhölla, om etdswäda nn¬
s der arbetstimmarne i wägen skulle upkonn
mo. 255. ,
huru de iFOLa antagas samt befordras. asz.

-256. ·¬

huru deäikola kndelas och om deras eotmästae
ke. 25 . .

angående deras vnnderhöll och Begrafningsi

hielv. 257- ¬
Äidermannety hwslknhans styldigheter äro. . s
wid« hwiiea

252.sfeq11. ,
Jernwägenj stockholm ,

platser Skeppare å Salt-fis samt Mä¬
lare sidan böra anlägga,som der wilia lossa

eller derntur laste« samt hwad derwidi
akttagas hör. 248. req. « «
Injpeökoyem wid Urgående Westasien styls
dighet-,« när- Skeppare derwid witia lossa
ellesrlasta. 249. .

den der-nnd örestrefneordnitig, huru den bör
kungöcas keppare och Jernbäram 259.

NUUMI 2 »Mei¬