OCR Output

Böne--Form«l--iis, under Hennes Makts
Duotningenkz -med Lifsfrugt wälsignade
tilstånd. 9;o. - I « ¬

-efter Hennes MCHS Fökloßnian 548.
wid Hennes Majas Kyrkocaqning« st.

BönODSED KongL TNajttS Plaxat deroml

« föjs är .1777. 35.9.
fdr år 1s778. w.
för ör 1,779. .923. .
Böter, huru erlåggaszi bådanssftetc rez.
» huru Borg-n derföre stal ställa"s. 77t.

. C. C.

Gar-Here, huru bewikning dersöre beräknas.
901. , ,

Ceremmzfeh wid Riksdagens- början 1778.
509. .

wid spDrotninqens Förtcßning och Kron¬
Prinsenssödelfa 549. 564. ¬

wtd Dkotningens Knrkotaqning. Us. 583.
wid-Rskgdog-ms stut. 668. ¬

collegii Medici Leda-not euer Med¬
lsm, hwad och huru mycket han bör usu¬
ta i arfwode. 26z«.

contes-w mäl huruStånwlade Pappers-af¬

Hgiften , Post-z:.orto cch Lösev, jemte Ve¬
tientes belonikig betajas für kaltetsek bereits

43 80 . ·
coepweydiesskcppare , deras skyldsghek at «

haswa sit bo och hemwist inom riket. 739.

D. D¬

DagsTmEZaMente, huku det bekäknas fök
Landrmatare uti private förråttningac.
799s - · ,
för« Banco Reviforer. 689. 692.;

ijtontscompagnieh des iurätming dch
ti-lständ. szz. " »

Domare, den såkerhetv de niuta, och huer
den auses fom i och för Embetet bät hugg
och flog å den1.-589.

but-u straffas, om Do"mare dräpeg. ibid»

hoc och undsågelsek ernst -Domare hutu
answ. ibid,. ¬

smädeliga ord, huru ans-es. ibid.

Domstcl, rätker isetikilca Call-emellan dem,
somianmåla siq til Krone-Nybyggens an¬
«läggande och chxtte ellcr Skaktesblandas
sde Hemmans Atmen 244.

Register-. « » « - «- " «,9»zz" - .

-Domsi01, -.
Männer-ferne föröfwgzs 481. -486- -48?,

.482 M. · -- » -.
t mal rörande nnßsirmeltga ytlntetskr enwt
IEmbeksmän eller Andre ·4·82. -489. 491.

v Barns Dop. 6-2-9. ·7z4. 7z7. 74(-. 751.
Dragonetz- Jndejth der«as «Bekl"å«tznfng.,¬
se Bekladmng. Besigtmngv Bewaring..

Dödssiraff, ishwälka fail der kan bema¬

gas. 609. :
E. E. «

Edysvhuru den bör afläggas wid- uttagcmde

föc JordesGmnmov. .555.

för Lanbtstarskalken. 605. .

- föc Ärke-B:skoven säsom Taleman. 605«.
för VorgareStåndets Talenfam 606.
för Bonde-Ståndets Taleman. 606.

«er Bonde-«Ståndets sescreterarc. 602.. .

Egcndom, som utflyktas från Swerige

til Sachsen, hum desrmed«fsrbåltes. 501.

Vwad decwid bdc i akttagas. ö. 395.,678.
Eli-, der-as —answar, Tom dermed vwarsamt

omgäs. 260. ¬
Embetsman, sont med LTmmngens Full¬

magt fökfedd är, des så erhek, cch hucu
«den anses som ä honom bär hygg och

ils-g« 589.·

buru straffas om Embetsman dkäpes. ib.

huru anfes. ibid. .
fmädeliga ord hat-u anses. ibid.

råksnas hådsanpfren »z. ,
Emhekg-sk-ac, Kimgt Mai-w Nådiga För¬
ordnicig Mom. 378- «

?

bou. ibid. « . »
» huru dermed hådanefter föthxlesz Sto.
Experbprismieh hukuwida bsstås för Böcketx .

. 363«« .
för brcsksga Siseystyger. 465.
l för Smaka -Segeli;uk, 9I9.
« N ksn n n — Fad¬

ibwttmäl, Tom wkd RegalvdDrsanhss "

IFPZI «
Dop, atigäende likhet wld äktavch oäkta« ,

as Ins-DR elkec Turkifka Sitz-Paß. 26.I.

Egendomar, ßörsäktade i "stockholm, «

-hot och undsåqelser emot Emhetsmad,

EmbetssLådoh huru afgifter dektislsbgks

Ensaks-.Bster, til hwem de Hädatiester ur-,

gä. 93«.» » » . , · .
huru sdshalles par den »pliktfäide exprkar