OCR Output

CDM 29 April, k«777.-) . - . Of
Rytcare ej längre, än at de- tzåcka mäl ned pm Mu, der de bindass med
remar, men förDragoner so langa," at de gck ned«emot fotleden. .

4:0 Ridbyxor för både Rytmrc och Dragoner af grcktt stampade «
Wallmar, fodrade Man-til med wäf, samt man-til i skreswet och ned til
ändan beklådde med Kalsskin, så lönga, at de råcka på tre singer när Spä¬
rarne, och så wida, at de med beqwämlckgsjet knäppas utanspä både Stöh¬
lor ochBvxoh som ock om lifwet öswer QVästem · ·

5:o Linne Råck as Butdan eller godt blärgarns wäs, sör bäde
Rottare och Dragoner, givrd som en Suktout med dubia stag öfwer drö¬
stet, fwenska upsiag och öswerdragna knoan H » —

6:0 Hakrhelt näh utan snöre med knapp wid upfästningen, sadcm
som Regementets Uniform. ' " · J

Filuecken härtil as halm, lika för alla Regementer, utan at mkgre
sä kallade Balsam-i- eller andre prvdnader derwib få nyttjas. ·- - .

7:o Skiortor af blårgarns wäf, txe-. — ¬

8:o Hals-duck, en på man, as swart ylle Ckepon, om fem qwarters-.
Magd, inberäknadt inwiknsngen i ändarna, samt goda niotum bred med
en haxf a’ln8 tängaswarta padu- band i hwardera eint-am samt- twå hwita
halsdukar. - - ,

9:o Strumpor af U.ll, hwita, tre par; sör Rytmrne bliswa de af
olrdinarie långd, men för Dkagoner twå par ej längre, ån at de räcka Up
ti waden. « «

10:0 Skor,—etvar as godt swenskt Waxlåder, med helskurna och
icke skarswade spånremar, såsom ock helkkurne oswanldder, som gks wcjl
up öswer spännek, men Ecke sörsedde med de så kallade lösa psöfan Bomen
bör besta« aer bixidsöla och en mellam säla afgodx swenskt leider, mexi den
tredie eller yttra salen as fast od) wål genomrorkadt Engciskh sller pa En¬
gekfktsåtchåriRikct rslwerkadt såliläder, och köstsidan u-«wänd; samt de
ytkra klacklapparne af lika godt lådzkr med ytcra fålan. «

1 no Skofpånnen af Meßiug, ovale et par.

12:0 Stöflor er par as fwenskt Waxlåder, med stvfwa kragar för
Ryttarne, såsom modellet waifar, men. kmästöstor sör Dragonemez sä¬
lor och klacklappar lika som pä skogsnm - - »

tzxo Kamfoder med kam, som pck ena sidan har groswa ochi a an¬
dra sina.tänder. « ,

14:o Nattmyßa af Ullgarn och Regementets wWiga färg.

. XI· Dec. - N . D 20 ART.