OCR Output

94 «(1-777. Den 29 ARIE¬

sörbätraade si nåder sannst anaelägenheken fordra, at i ojwanbezssrde
ämnen, alla förr" utfårdade Förordningaxk rätta oc·h. förklara, safom
detta Reglemente omståndeligen sinnehösllcr«; hwilxet dock likwäl icke anng
Bohus Läns DkagonesRegemente, Carelske Elquadron ocip Jemtelands
cavalekiwcompagniH emedcm fsr deße Coxpch en ferskilt Förfamillg
ifaf Qß i näder-jk.al .utfardas. - ¬

. sz I. ART.
Raum-es Noch) Dmgosiew Beklädning. «

no Kappa af kläde, cllfckrg,- godhetsoch tag«on, fäsom de mI för¬
färdigade prof-Kappor för hwart och et Regemente ucwisa. Efeer förrät¬
tad·profskarning.af«-större, medelmättige och mindre, åtgckr, öfwer hufwud
ragst-, til hwar Kappa siu alnar Kläde, en och en half aln Foder-Boz, spen
« half aln foderwåf samt twå Fano-spannen.
ecko Bäck, Wästeller Collet., samt colletsTröiasförRyttare, en¬
ligt deför hwart och et Regemente faststälee modellcr; til hwar och en
fädan LipMondering bestäs öfwer hufwud, efcevprofikarning af störte,
medelmätcige och mindre, fiu alnar och siorton cum Klade, fyra alnar
.. Boj samt atra alnar fodern-aß
För Dragoner blifwa Råckar och Wästar eller ;Collettcr, äfwen
Misde faststålke mode-U, och bestäs på hwar södan Mondeting öfwer
hufwad sey-« alnar Ktäde ,- fyra alnarBoj samt fem alnar fyra tum fodern-aß
. J stållet förocollepTröja af Klöde,· svm Rottare bestås, men icke
Dkagonek, undfa deße senare et Lifstycke man armar, af Sämfk Ein,
med wäfs foder och öfwerdragne knappar. « " «
Alt Klåde, ei mindre til Kappor, da öfrige beklädningcsperfedlar;
bör wara til godhet ikka med der redasn är 1738 faststsjlxe aimånna prof,
och osteckkt, samt fåledeå af den beikaffenbet, at der i krampningen hwakken
vä, längd eller bredd ingarz börandes denne senare håsa sulla nie qwarcer
iuomlistorne. . " » —
Bos, som wid beklädnisngar brukas, xbör äfwen wara af niio awar¬
xers bredd, ochotil godhetenligtmed det a"r 1738 faststalte alämnna prob¬
J llka macto bliszer fodcrwafwen efter dec almänna profwet af en
axnsbreda - -·
z:o Bykor gf sämfkadt Bockskin, man foder, med bred linnlng ach
Ilaif eller lucka, ofwerdragna knappav och sickor i sidornez de göras föv
» Rattare