OCR Output

(QM as April, 17771) OF

bortfört euer icke emedlerrid nu genast pd) federmera, sedan isen (it: hort¬
förd, lckker {ova och renhölla des gacu-stycke, hwilketglt jemwsl för En¬
trepreneuren (of gatuwenbfilningen inne i Staden galler. Aliggandes .
den-m Stadsens Fifcaler med underhaswandeGewaldiger och Upsynings«
man, at öfwerwerkställigheten häraf Dana atfwarsam band och förbrytag
ten til laga straff och anfan utan Eonsmål befordras — "

Den 25 April. Kongl. Mai-is Förklaring öfwex wiße delar
uti Förordningen af den 27 Junii 1775, angaende Stor- .
stiftes delningar i Finland.

CWi GUSTAF Ic. Göre weteriigih der Wi, ianseende tikförfrå¬
gun, som boss Oß blifwit l unberbd’nigbet giord, angckende rätta förstckndetaf
en och annan dcluti 5. §. afWår, den 27 Junii 1777, utfdrbabe För¬
owning, rörande Storskiftes delningar i Finland och hwad dekwid ‘i akt
tagas bit, inc‘iber förgodt funnit, at wid flute: af 14 Mom. berörde s F»
tsliägga följande ord: Dock i fat! denna NJark öfwerstrider der Tumm¬
lcxnd8-tal, somi 26 Momentet at denna §. sagt as, förhålles dermed
pä fart, fom i 27 Mamentet förordnasz Och derjemte förklara, bet
nyßnåmde 27 eller sista Moment af ofta berörde 5. §. hör fa" låsas: Der
{om öfrigic blifwer bör genast affkiljas och til Hemnmns åboierne er¬
bmdas emoit my Skatts erläggande, på fart som Skatttägnings me~
z‘boden för Sawolax och Carelen der Utstakasrz ma åboen derföre ei
stattxsig å.taga, och öfwerikrider der bans förmåsxm eller fuubordar
ban icke uprödiandet, inom wiß honom af Landshöfdingen förelagd
rib, då mä,--e,fter hwad, 2,§. mi Förklaringesn, af berm. Osaka-i¬
1741 , om Lands-C«lx«yem uphielpande stadgar, NJarken [mums
åt en annan. Der alle, som wederbör ac.

-Den 29 April. Kongl. Masxts förnvade Förordztinw an¬
gäende zndelte Ryttares och Dragouers Bekladningoch
Utrednmg-. . »

Wi GUsTAF Ic. Göre weterligfe, at fom de tslförene Momma
Författningax om isndette Rottares och Dragoners Beklådning, Mondes —
ring, Bewacing- Troß och Utredning, i många afseenden funniks MS
stowage, Dew- olégpelige, emot bet dnbamé’l, hwmföre Tkouppcme
M Iyrattadez Altsa Mme Wi, afsorgfällighec om fiérfmazsfimerggts

oc¬