OCR Output

22 . (1777. Den It April.)

CommillionssSkåmpel, inf HpbénbscContbiret, til des full betalnlng
(not, å [mitten Upbördsmanncn bör quittcra, hwad fom bllfwsk betnlt ,
eller ock öfwcrlemna den-lamma qujtkerad tll den,«som til tulle betnlt.
Skullellpbördsmaimen förgiåta at usiemna, hör Den, som betalt, utlori
draberörde Douplette quitterad, söi fan honom (w, at undgä betalnlngs
,erläggande andra»gången, emeDan något annat Betalnlngsibewls lcke
gällerz Och alle sadane wld llpbörds- Contoiret besintelige och behörlgew
underteknade Doupletter, anles för fullt betyg om ur aft täten betalningz
Äfwen (om ock flit Uptzördsemannen Enga andra bewls öfwer Rellantjek
flier obetalte Summor ntngallnnbe,’ an, deße i bang hand warande Don-»
p ctter.

Och som betalnlngenjlsr utfatt böra {Fe pö "twäm1e Terminer, as ben,‘
som der pd‘ en gang ej Pan ästadkommaz så tienar äfwen härutinnantll
underråttelse, at under Doupletten år lnråktadt et sersklltVit-tence,- hwili
Pet Upbördsmannen afklipper för Den, fom första gången ej fullt betalar,
och dcruti quirterar hwad afbekalt blifwlt, samt der (ammo, fåsom lu.
terims—quit.tence, tll den betalande csfwerlensmar,v {om ock pa sielfwa Dou¬
plettcn antel’nar, hwad (jun, efter Vittencetslnnehölh upburit: Dd)
wid «an-bra betnlningen ållgger Upbördsmannem at, emot öterfående af
detförutafgsifneferskllte quittenFet, asiemna, och den b«etalande, til und¬
wlkande af ofwan omförmälte afwemyr, affordra Doupletten quitterad.

« Denk-III April. anzewStäthållqræEmbeteks Kungörelfe,s
an»å.ende de ban c«St9den belagna gators on) grcknders
up uggande samt wens «bortförande.,

Som til befordran af en tilbörlslg beqmämllghet Dd) fnyghet här l Re;
fidencet, {fen nu genast hör upsiötas och alla gakor och gråuder rengörasz
Så was-da wederbörande del-me Stadsens inmd’nnre, som bet angå Fan,
härlgenom antydde, at om werfstålllgheten deraf “ff; föranstalca, at bet
ena med der andrakan mam fullglordt in-nan mästa weckas Hut: Skolam
des ier och erenliigheten bortfcsras cc!) stielpas M de stållen, fem dertll åro
utsedde, Dd) hwilka Parmmämre am spikyldige at hwar seh en i fin traé’c m¬
wisa: Men den« {om understkkr sig at den upstöite Wen och orenllgheten an¬
tingen widstrandcme ellerl fiön M) sirömarne -ugkasta, fa! ntnn lkonsmäl
wara fcsrfallen til 40 Mark filfwermsynts böte-I: Dd) med lika vhf-t benig¬
geskåfwen denspm lnom Den»utsa-ctej«tid(en for sit;i has ilen tote supstgtt efläer

. - or! rt