OCR Output

L

« (Den 29 MartifL 1777(.)-·. · Hk

"rande HuszochFastisghets Ägare häri Staden", för in-:
newarande sar , « efrer den derul siedde Taxeking.. ,

Som angclågmhetcn fordrar, at den lnqkjarterings afgift», Hwilis
sen , tll midegtdånigst följe af KongL Maj:ts, .uppå Riksens Högl. Stän¬
ders underdcknlga glorda förestälnlng, mfårdade nådlga Förordning, af- den-«¬
13 November ör 1766z angående Inquakteringens utgörande hör il
Staden, as wederbörande dennse Stadsens Hug- ocki Gärdsiågare, sites
den, af de dertll ntfedde Depurerade, 1förrättade Taxcrjng, komme-r för¬
·»innewarande är, råknadt ifrän des börjam at erlåggas, nu med aldras
första warder til den förordnade lnquartekingsscommjlljonens lnbetalt;:
Agcfå, ech pä det· wederbörande fin ikyldighet härutinnau mäge kunna full¬
Höra, har Hans Excellence Högmälborne Herr Baron Nikel-Räder oth¬

OfwwStåthckllaren samt commendeuren af Kongl. Mal-ti- Swärds-»·

- Ordens Stora Kors , tilllka med Magillraten, för nödigt ansedt,.. härkgea

now almånnelckgcn låta kungöra, dec hälften af denne afgisl, enligit behö- ,

riga Debet—Sedlar, bör wara erlagd inom lnstundalzde Apriljs mänadss
fluc, od) den öfriga hkilften sue-m den öktonde derpäloljande Junii,. samt
— ".at denne afgift ofördröieligen och oselbart; til denne Stadsens Upb.ör.dsmän,.
nemligem fksr sielfwa Staden kllAIHttenten och Upbördsmannen Anders-:
sundberg," uti des contoir oå Rådhuset,.för Norrmalph til sllpbörds¬
mannen Anders Lorenfon Dahlüröm, i lllla calkenho s-huset«, «-och" för:

Södermalm til Upbördsmannen Anders Nordbeck, pck Stadshuset-,»

smotsquitto., asisefkvereras. Och kommer hos den, som lnom sistnämdes
tid icke beealar, ellcr om andring och «befrlclse, derest nägor fkulle förmenat
sig del-til ikål aga, hos Hans Excellence tillika med Magifiraten«, anfä¬
nlng gön, hwllken anfökning med. gütige bewls bör wara styrkt,.. genast at¬

maknlng at -ike, så för sielfwa asfgifte.ti-,. som- den. dera, förunderlaken be-» ,

« talning lnom förelkrefwen Termin, belcspande wanliga förhögnlngen, äs.
Twå öre filfwermynt dehwarje daler dito Mynl«,, tllllkamed den pä paaren¬
dch des försåljande anwandandei kostna.d.i ,

Hwarjemte underrattelfe lemnass om densv författning, som« pröfwalss « ’

itödlg, at wid denna Upbörd hådanefter widtaaas, nemllgen,- at för hwars oth¬
- ens åaande Fastighek ,, åroz thänne Exemplar-— lnrättade,, hwarafs det: ena

är DebetsSedel, ochs-detrandra-..Doup1ette-ochBetalningss-bewls, som«

bwar föß sia utwisa summan och Numemx förbllfwandes besagde you-·
gleite-od) Betalnlngsxbewis ,, som aå teknadt-med Stadsens Inquakteömgsk
« . 3»· . i Onk¬

smka « .