OCR Output

go - (1'7'77‘ Den: r 3- Martii: ):

Den 24 Martii Kongl Mai ts Bref, angäende Uebörden
at en del Wadftena KrigsIIIanshus Cafians IIIkomster.

GUSTAF ac. Hos Oß bar I nödigt öfwerwagagde kommst pa
bmaD fått åtIkIlIIae Wédficna KrIgsmanshus Caffan tilDDrige Inkomster
wage, med meta fåkerdek Dd) förmom (in hittils (FeDt, kunna Krigsmanshw
set III DDDD komma; Dds som WI Oß derwid Inader erIIIdIaI, huruledes
sen betydande del af samma Inkomster måste Inforde lefwereras och redo
Iderföre wisas af« fådane Upbördsman, walke Icke sta under Wårt Dd) RI¬
keis Krigs Collegii inieane, IIIaII [DDa under andre Wäre Collegiek Dd)’
(imbetsman; Si bafwe WI, til förekommande af de fwckrigheter Dd)
omwagar, sum wId Upbörden ei Iällan IImcII, harigenom welat« I nåder för¬
okdnm deI sadane UvböcdssbeIIeIIte mäge tithallas fin: deße medel waa II¬
Dig Dd) behörI g rei-o,oc1)atanswaret derföre matte wederbörande På det sat¬
tet aläggas at Wäre Fsof Shiner fwara för deras Kamererares redogö¬
ranDe Dd) hwad wid Iuflitiae- Staten IIIfakIer KkIgsmansbIIset; Cancellie¬
Collegium för Pest werketz {RamauCollegium för Sis- Dd) WINdeILI¬
ten fathonIet; Statspcontoiret forRånIe Kamarenz RiksiMarIkalken
EDD Hof- Dd) Kvngsgärdwststekne; Ware BefaInIIIqshafwande för Lands¬
Contoirens Rånteriernes, HIIrads-Fogdars Dd) Stådernes redogöram
De; Reqements Chefs för det famma wId de waIfwaIe Regementerz samt
Confifiorierne fxsr betas underhafwande Ränkemastare och Notarier;
Hwarwid deße WIre Collegicr Dd) Embetsmän tIIkommer full råctighek,
at, I anseende III KrIgsmanshus afgI tune och deras redogörelfe, med Up¬
bördsmnnnen efcer Lag och Förfatmingar alfwarllgen forfam; Och på det
afwen wId KrIgsmanshusets Inkomster af befordringar samt Grefwe, Fri¬
herre Dd) Adelige wårdigheter tIlbörlIg redlghec Dd) oranng må wInIIas , så
at Det famma Icke må (aim nagot mi fiII tiIståndIga ratt, pröfwe WI »m¬
"wäl gDDt härmed stnga, Der berörde afgifter mäge I Wart Cancellie up¬
Dams, Dd fätt (om Ined change sjgillatæ asgiften nu törhalles, iii at ice:
nagen Fullmagt eller Bref pd befordran och högre wärdighet III nagon
må IIthfwas, Innan KIIqsmanshus afgiften blIwat erlagdz mum alt.
Eber til underdanig efterrättelse Kinder: Och WI befalle oc.

Den 29 Martii Borgmästare och Nåds Kungörelse, am¬
gäende lnquarcerjngsk Afgjftens betaicmbe, af wedeer¬
- tan 6;