OCR Output

.— 19

XI
XI
Nr
x ¬

(Det"s i7 Mai-M, I

M .k-9«s.
« NO Bg HEFT-? O
L- IE- 833 Isr- Z
F III ZU BE E
Siifmm » F « , —
:- » F E g a- Ie g g Fig ,::.-; g
F o- FTD c- FFO TO F FJI
St- a «.f a . 0 Z« o
7 —- Betalas med « I 8 —- — 28 —- 1 «1»36 I
8—D1«to-- 116———32—-j I 2-— I
l 9 — Otto - - I 24 —- --— 36«—- I -2«1"2- I
10,-- Djto - - 1 32 —- —--- 40,— 1 I 2s24 I«
40.1—— DFLO - - 6 32 —- Z 16 —- I « 10 — I»
50 — Dtto - - 8 16 —- 4 8";-—-- I 12-24 I
kIOo-——Dito- - 16 32——- 816-—- I 25-—— I

stilkek til underdänigste fölsje af KongL Mai-is nådckga Bref As den
ge fxstledne Januarij, Konst. Amor-Collegium härigenom M alla wes
derborcmdes efterrcittelse, kungöra vordr¬

Den 17 Martii. »Kong(. Kamqwcoxlegii Kungörelfe, angä¬
ende Tullmfgrfcerne för umkes mkommasnde warmem-it

Wi, Kongl.Maj:-ts och Rikfens Kamar-collegii»Prelide-nt oc. Göre
weterkigit, atscm utaf de, til Kon-gl.collegiumsfrön Ofwer-Stckth5llare¬
Embeket här i stoczkholn1, samt Konst. Majxxs Befalningshafwande i
orterne insönde berattelser, angående spannemals Prisemes un warande
föthllande, i de mäst betydande StapeliStåder mi Nike« blifwit in¬
hemtadt, der priferne i berörde Städer, colleäive tagne, sig bestiga ow¬
kring Twå Risksdaler kunnan Räg och Korn öfwer thwU-d; Altså hör;
til undcrdcssnsgst föle afKongL Mai-is nödiga Bref til Kongt Kamar-och
Commechcollegiiemc ·af den 15 Martii I7s75,, för alla utrikes Mom¬
Mande Spannemöls kostet-« Im iwidare hådamfker hela Tunggålsder
erlåggas, tilden första instundande 0åober, då efter omstandighetertze
yttexligare hgxmkitjnan Mal blifwa fördrdnadtZ Hwilketjll akia wederboq
Tand-s efterrgxcelse kunsiordx warder. - ·

»Le» - Den «