OCR Output

TF » k·k7-,s7. Densz Markiij A
sådaneBrotc och Förseelfei, hwilka til th med den förstutne sista Decem¬
ber blckfwit föröfnzadh ehwud Undengttens Dom deruti fallit eller Ecke,
hör plikten efter forraoMyntityärdet utgoras, sakaongLMajws och Kro¬
nans anbel· deraf, Po såkt forut stadgadc är, efter 48 Markers Couks

gäldaA
Hwllken Kongl. Mai:ts nödigste Författning , Kongt collegium til

behörig efterrättelse wld förefallande tltfällen N. N. ikolat kungöra. W¬
befalle oc. .

Den xz Martii. Kongl. quawcollegii Utrckkuing huru
Stamplade Pappers afgcsten bör betalas år 1777 och de
följande åren.

I

z Es »- -—8 ss
s« Los-II s-? Fig E«
»- 8552 Ko THE-s E
»z- »Is- SO F» E

SEND IT Pås P

Silsimk. Es - L

, » O
Es ZEIT-ZEIT Fig-Es
Z g s II g III-I P g - FI¬

--- 2Bckalasmcd ---—— 6-—-—-3 1 —-—«10¬

—4«Djt0-- —-«-I---...-....--6 1.—.,.17l

—k-6Dit0-- —- 16-—-—--—-9 I-—--—24s

—8D?t0-« —-2—-—-·1-— I—- III

—»1io-Dkt0- - —- 2 6—-- I 3 I —— zw¬

..—..12D1to---—«——3—--—-16 I—47

——-16«D«1t0-- ———4-—-—-——2— I -—-—6 Ir

———-24Ds:i0--s - —4 6—-—— s— i-— 9 k¬
1—«—Dtto-- ———-8—-—-4-.- 1—121s
g--—D-jto- - —16— —- 8---—« I ---24- I

f z—DZto-- - —-;24————-12"— I —36« I
4—D"3t0-- ————z2—-——-6— I- k—x
5:——Dkk0- - —4o--———-20—— I I-12'1:

] Oswa -— - « Is——-,-,-.—,24-s: Jsz 1424 I(

- EI: