OCR Output

x

(Dtn7 MartiL 1«777.")" « s,

ätiggande jkyldiahet fullgöra; Och «som.högstberörde Kongl. .F6rordning,
ibland an"nat, förefkkifwm at War någou af Kober-Ratten til Böter fäl¬
les, ehwad'"det årå.Landk-t, eller ·i Stadem bör famma Ratt-str» göra
««fig underrattad om den Brotsiige orkasr Böterne gålda, och om han« ta«
Oftnnes oförmögcn, mägeae Väter ttti Saköresilångden take Uptagas, vman

der anteknas-, at han bör umgälda Brett sit med kroppem hwaröfwer ·

Matten älsgger at honom Bewis meddela, Vm handet begat-; Altfkh vch

dspcj Kongl. Hof-Ratten fang-sitz sädant wara af siere Domstolar rutur sakt
IIatit, har KonaL Hof-Ratten ansedtnödigt päminna N. N. at, til behö¬
-rt"gt i akt tagande wid förekommande tilfallem vställa fig til rwga efterslest
«nad, xhwad högstberörde-.Kongl-. Förordning si ofwattnåmde måtto f·«"sta«d-;
-gar. Wi befalle oc.

Den 7 Mare·i"i. Kong1. Krigsmollegii Bres, angäende

berakningsfättet af summa appenahili, Wadewennim «

gar M.,M-. «

. Wi , Grefwe GUSTAF ADOLPH HORN, Ic. » « UtiNådig Grif¬
welfe af den 20 sistl.Dec. hat Kongk Matt behagat förständiga Kongb
Collegium, at som hog "Kongl. Majtt twifwelsmäli undetdcknighet blif«
wit anmätte öfwer rätta förständet «och tillämvningen af Kongi. Majrtsunx
der den 27 nåstföregäende Nov. tutfärdadexnådiga Förord«ning, angöende
behöng stadga och säkerhet uti Mkets Mom- och Pen«nkngeswerk, .emedan

c G i

uti nyßnamde Forordning tcke uttryckeligen blifwit ·mfa«tt, huru förhällas

bör wid werkställckgheten af det som i Almämta Lagert samt andra Fötord-.

ningar stadgadt är, angäende beråkningsisåttet af det omtwistades wårdep
då Wad från UnderiDomstolarne tillåtas mä, sasmtefter hwad mont¬
wärde Wade-venningar och Revision- fkilling erläggas böt, med meta:
Ty har Kongl.Mat«:t fanait, at det beråknings-sätt—, fom xuti fötenämde
Kongl. Majxts nädiga Förordning föreikrifwes , angående Bister «o’ch«Wi¬
ten , bör jemwäl äga cum mi alt hwad Lagert stadgar om summa sappellaks
bili, Wade-penningar och Reviäons Eising, samt-detmera, .«hwit.kse"t»ustk
Zagen i penningar utsåttes, samt Dok, at hwad angär denför Ofwers och

UnderzRätter samt Executokcr under den z Msji»17»zz «·u-tfärdape-:Faxs,»
sont Pa Silfwermynt ståld«är, det-beraknings-sat"t afwen derttl lampas

bör, at Tre Daler Silfwermynt swara emot En fpecieRikgdalm Och
hwad fin öfrigt betrassar ZBrott och Mißgerningar, fom den forsiutne tidea

-kunna wara begangne s sa hats KongL Maja tmäder pröfwat at för alle
XI, Dec. « « C . « sådane