OCR Output

IS ' (t7«jy. Den 27 Februarii.)

. Hwad KonleMain i förenämdejmåtto fnnnie godtoi näder Mord¬
nn, lzar Kongl. collcgium hårigetzom siolat til underdanig efterreiteelse
wid forefallande tllfällen N. N. langova. Oel) Wl befalle ec.

Den 27 Februakiis · K·ongl. ceommercexcollegii Kungö¬
reise, rorande WasteriNorrlandike Stadernes Lin-Han¬
del i scockholm.

Som Kongl. Mai:t, utl nädigt Refcrjpt af den no November list¬
ledlt är, täkks gifwa Des och Rikets commercescollcgium tilkänna,
at- Kongl Mai-t, i anseende til stere föxekomne omsteindigheter, i nåder
funnlt godt, at tillägga Wäster -Norrlandike seStådernes Handlande röt¬
tlghel, at hädanefter uli mindre partie-t- åkl sorgt warst dem killötlk- fä¬
här l Staden föryttra der Lin, de hitföra- dvckfm atdenne Print-zuweis¬
frihet icke mdi streickas til mindre quantieeter af berörde warn, ein Er
Fierdedels lkeppund, ellerFem Lispund l sönderz Aitså har, til fislie af
Hongh Maine nådiga Befalning, Klingt collegium hckrlgmvm lkvlat
sadant, til WässtersNorrländska menighetens samt de flere wedeebörandes
underrättelse, kungöra.

Den 6 Martin Kongl. Göiha Hof-Meis» Brei an Zen¬
de UnderkDonmrezs lknldighet wid de ttlfallen, d den
brotsitge tcke formar bota med venningar.

Wi, Friherre ARVED sILFVERScHlOLD, ec. Hos Konst¬
Hof-Reinen har, uii ankommen ikrifwelse, Konungens Befalningshafi
wande uti Elfeborgs Länsförmälh huruledes en del Domstolar ikola un- .
derthn, at, likmätigt Kongl. Förordningen af den 22 November 1749,
uti Bötesmål, genast efter Utslagets afkunnande, undersöka, om hos de
brotsliga sinnes tilgång tll böterne eller icke, i hwilken sednare håndelfe
böterne borde til kroppsstraff strax förwandlasz men at, genom utnr
akclåtandet deraf, wederbörande ExecutionsBetienle lkola mycket beswcp
pas med onnttiga förfök til utmåtning af feidana böter, hwarlil likwål
ingen tilgcing lkal sinnas , hwilket med mindre beswår wid Domstolen, ·sc«i
wäl genom Lånsii och Nämndemånnen, som Tingsöknnde kunde utrönas:.
dä bölerne för fådane personesr icke boede uti faköres-längden til pennim
getal utföras, utan kroppsstraffet i siällel uesätkas; J anseende hwartil
bemälte Honungens Befalnlngshafwande begärk, det wills Kongl. Hof¬
Rälten paminna wederbörande UnderzDomarh at den harutinnanodlem

C lgt