OCR Output

(Den 26 Februarik; 1»7«I) If

as- uII IIIII tIDeII til beswårs anföiande I· saDane mat, Idm ofwanberördt ar,
för hwarje ort, til halften af det, fom uIl Lagwraddk saker frön Laamans¬
R ttk til Hof-R att föreikrlfwit ar, räknadk, da conüllorii U flng för
Paxterne munIeligen afkunnas, isran famma U ilags dag; men l annat
fall, lfrcin detParten bewilligen as UIIlaget erhaller del. Om dek, som
KongL Mai: t faledes l nader förordnat , har Kongl Hof-Ilätten welat
harigenomlåmiiaN N underrättelse. Och Kongi. Hof-Ratten befaller2c.

Den 26 Februarii. Kongl. Majxts och Rikfens Com¬
merce Collegii Bres, atI gäeII de sittet til beraknam
de af summa appellabil is, Wade- Petmingar, Revilionss
stilling ogh los-e n för U ilag m m.

Wi, GUSTAF cELSlch 2c UIi ankommen nadlg skrlfwelse
af den 20 fisttedneDecembkkr bar KoIIgl. Maj: tIåkIs glfwa Des och Ris¬
sing commerce-collegiur·n tilkamIa, at sedan twifwelsmal IIPpats öfwer
ratta fksrstäIdet och Illlampnlnaen as Kongl. Maj: IS den 27 förutassseade
November utfardade Nijdiaa chrosx dning, anaäende behörlg stadga och
såkeryet uIi Nikekg mvnt och penninae wegk, emedaa uti hisastderörde
Kcnal Förordnlnlg lcke u trIIckeilgen blifwit IItsatI, huru förhällas hör
wid werkst Iuiahet n af det, somi As nanna Lagen samt andra Förordntm
gar staDaadI ar, angäende berakningssattek af det omtwistades wande, m
Wad I« mal Irsm U mer«-z Domsivlarne Illlatas mä, samt efter hwad mont¬
wårDe WIDIsyeIIIIiIIgar I) h Reviüons-fkjtliIIg erlåggas måge, med mera,
har Ko Igl Maj:t i nader funnit aodI förordnat at det beråkningsfätt,
fom IIII hägst omförleIeK Kizngl Föiordning föreikrifwes, angaendeBö¬
ter est Witen vor Iemwal åga rum utl alt hwad Laaen stadgar, sa wäl
om summa appellabjljs, Wade penniagar och ReviüoIIS-ikIlllng, som det
meta, dwikket IIII pm Iingar I" Lagen utfaktes, fasom ock, at hwad anaar
den för OfIver- oclI UiIderiR Itter, samt Executorer under den 23 Maji
Das-, Infardade Texa, Tom pa Sllf: mt ståld är, det berakninggsakt äf¬
wen dem! lZ III-Das Dör, at Tre Daler Silfxmt swara mot EII lesdalev
specie; och IIIan kar öIrigit betrassar Brott och Mißgerningar, fom den
försiutna tiden kmma wara bsaan Ine; at for alla sadana bIoII ach förfeel¬
ser, bw Fa III »b- med D n sista De cembris fistledit ar blifwit fo rofwade,
ehwad U IDer N IIIIns Dom derutl fault ellcr Ecke, hör pflaten efter form
mynxw rdex ukgör II- Iamt Kong Wams oclI Keonung andel deraf, paI s
» kalt fösm stadgadc ar, eiter FyIaIIo Äcta mackers couks gaidas.

Hivad