OCR Output

14 (1777. Den 26 Februaril.)

sil 110110101116 06111 hos Handels Collegium 1111911119 glfwth få 0119 de
kunna 1111119 f n 1111111111 lfrån et til 9111191 1111111. Pä der 1111611911119 under¬
råttclse 1010 Taste-ringen 0111 010916 011) 1116 91“ deße Männng zdkares til¬
ständ ocb 1011111, 11109 1611 01 111 119900 1011; 919111 til Kompl. Mai-roch
Kronan samt Staden 0619 taxeras, 109 10919 91111911,fi1111 6111109111111
91 deße årings Jdkare, hwilka 1681 9111111111 1011119111191 9101110911010199
« her 1 9111999 , 111911 ock 611011111111 01196 1111119011 09 andre 0010011911091
man 111119110 1019 0111119 11911119, 19 at wederbörande widTaxekjngen lcke
äga tllförlötelig kunlkap om deßas hemwlst 111111011111: J 9111111101 01091:
111, 9119 01 sont kunna 10919 1011109110911 91 0111 1-9111'91)11,911)1°1119 Sols¬
910911116 111111119, hårlgenom 91110016, at 1010 10111111 af 01196 11091191 tät¬
tlgheter, 191111119 tllstand lnom den 11119 1001109191101 Martii i denna
Stadsens Handels -collegio upwlsa och tllllka 1010 banden 911109, 01091111
de 910 0011101 samt 0911119111 1019. ¬

Hwarjemte OfweriStäthållare-Embetet 1011 hårmed hafwa förnyat
de förut 11111910101 Förfntnlngar, at den, som erhålllt tllltand at idka
Spisqwarters nårlng, ei 1119 1010 förlust af närlngen et 11111 1111111196 til¬
stånd 11109900 991199, 0001001090 namn 01110919 m9,1110m 10101106:
1911016 bifall och famtycke öfwerlata, och at den sont hår 1 Staden, på
Malmaene 11111: 01 På Diurgården inom Stadfens diürjå 0d) jurisdi¬
Clion belägne 0191111 ätager sig at i. nägon 90119116 119111, 11111 eunder
nanm af 1911111196 96191101, 11111 utan erhålllt tllstånd, ldka denna näring,

lkal wara 1611911111 111 to 09111 silfwermvnts 06111: c 910m ock ywar ock «

en ållgger, at wld 1119 wire landelincollegio tllkånna 911109, sa ofta
hatt siykkak fin Splsqwarters 11911119 lsrän et 11190091 119111.

Den 26 Februarii Kongl Åbo Hof- Ncktts Bref angä¬
ende tiden til beswars 911101111101 öfwer Conislloriernes
utstager.
£81, Ftlheere AXEL GABRIEL LEUONHUFVUD. 11. Uti

nadlg 11111101111 91 den 31 91111611011111Ja11uarii,10111 1099 99191101, har
Kongl. Mal-r 19111011 1011190019910111111 Des Hof-R ått, 61111111016, up¬
pä hos Kongl. Maj: t 91010 1111011091119 1011199911, 0111 19119 11019 111 be¬
fwars anförande 1311011 Confifioriemes 1111199 l de mal, som dssrifrctn
under Hof-Rück 019996, Konql Many 11010911 011,1011124§. 13610104
nlngen 91°91 1687 9119911101 Råttegdngen 1' Q0m Cadltlen, l 161111911111.

0111999 1190991, 1111 111119 är mindre 19m0111911, 11111011 111111111 161 9001,
at

ö¬