OCR Output

(D en'gg ‘Fcbruarii, 1777.) , ’ 1:3

' C‘5flf:t110nf¢
» · Dalo Orce
Skallssvch BrosFogdan , ‘ « 1
Lärv- of!) Koldkänaar. L ,
Ksslare med ringare Brukskkabriquek och Faåotie Arbetawk -- 8
Filkare oclz ‘
Kröaare ad Landen - I
SaleocrersiuderiiDränaar med deras wvedisrllkmn — - J

Af "Mtge: Kongl Majas nödlgsie förordnande, dar Kongt Colle-;
gium, uppa tlllika erhöllen nödlq befalni‘ng, fkolat lenma Herr N. N. del;
(om behagade draga behöria förforg, at sådam wardes alla wederbörande
tll iakt tagande och underdänig efkerrätkelse kungiordt. Och mi befalle ac.

Den 22 Febkgarii. ·O«fwer«- Ståthållare- Exnbetets Kungöi
relse, angaende Kladmaklerie-Jdkarne but iStaden.

Som alla de hwilka hår i Staden ldka Klädmäklerl handel, böra
enllgt Författnlngarne taxeras tll nägon wlß afglft til Kongl. Maj:t ed)
Krcnan samt Staden, lampad efter deras näring ed) rörelset men en flit
taxcring sinnes waraså myckek swörare, at werkstålla, {om månge af
bem‘bmtlfa erhälllt råetighet til Klädmäklerl handel, am med döden af¬
gängne, och de öfrlge underlåtlt at enligt Kungörelsen under den 5 Martii
1762 hos Stadsens Handels-Collegium tilkåtma gifwa bwaresi de balm
fma Bodar ach Ständ, samt hwarje gäng de siytta; Altsä och til klare¬
kommande af en flit oorbnmg samt tll befordran afjllförlltelig underråktelfe
wld tm völlckende Taxering, om hwar ed) en af deße matings - ldkares til¬
stånd och rörelse, warda wederbörande Kladmäklch idkare haklgcnom an¬
tvdde, at wld fdrlust af deras handels rattighec, inom den r näsikommande
Martii utl Handels- Collegio fig infrafla, och sina pa: Klådmåkleri erhäl¬
m frlhets-sedlak upwlsa, samt tllllka Upgiswa de [fallen hwarest de bail!“
fina Bodar och Ständ.

DM 22 Februarii. - éfmewEtfitbc‘ifiaresmesefefe? Kuliss¬
relse, angående SpisqwartersdekareH skyldsghea

Ebumwäl, genvm ferskixt Kungörelfe af den Iz Jannan'i 1773 be,‘
som hat lStadm erhält-As tin‘ré’mp, at giswa Spiksnlng tör becalnin;a, eller
idka («i kallad Spisqwarcerv nat-lia- blikwic ancydde, at wit: 40 Mark

B 3 Nimr¬