OCR Output

(Den et Februarii, 1777.) »

Silß mum.
Dac. Ore.

Dito, af fämre wafer.

Reåokes och Conreé’cores wid Schelar.

Regements Pafiorer. .

Boktryckare och Bokhandlare.

Fåltskarer

Notarius Public-us .

Maklare «"

Skepps-Claterake. ‘

Faflorel‘ " I z —

Commifiionairer.

Fabriques Mdstare i allehanda ämnen atom metal].

Ombuosmåm

Expeditions Fogdar.

Scerbhus-Kamererare.

Private Secreterarc och Kamererare.

Hof- (was; Fäkt- och Dansmästareg med siere af enahcmdajv
w or. ,

Tullikrifware wid större Tullar. s
Fältkkarer af ringa förmögi nhet.
Upbörd8- och Bruks-Skrifware.
Kamartienare.
Ssnfépaee.
Byggmästare och Graf Fogdar wid Bergwerken af härtre
wafer.
Fabriques Mastare i metall.
Giirdsstoqdah ¬
contain ml) Boddrangar med alla dessas wederllkar. J,

Baraillons Pxestetu
qudræ bus. Brukw ed) Wespe-Messer med deras weder- l
Mar.

l

Under Officerare. J . 4

Tuufkrifware wid mindre Tullak och ringa tön. · ·
B g Gar-.