OCR Output

sskz (1777. Denkt Februarii.)
Specie « Gö«
Mont Silsmit
X III $9 @ U“
F I F a; Z
:- Ff? T .
kOre T- i - a I i - 5 - a ———!4 __. — 16
s Ko i i « a - I - t - i a —;2 —- — 8
I Tckuk - - s - v - v - t - —z3 »— —»12
I {91m v - 1.9 s - a - - s —·2 F— —---»8
iQMqa u - - a - a - - « - ,l Y-— --—i4
c Bock - - a - - - - a - a ------T»-- 9 -—-—- IZ
i Nesbit «- - a - - n - I - v —7—T4å — Iå
I Gammirxl Get a «- a - - - a - —-—.—-— —-—;4; fig ¬
jung dito - - a - a s - t i — "'|3 ‘..__..;,
r.(53ammfllt För v - s I - r - — — 4åi 1;¬
I. “HM dito - a - - a - - v « —- — 3 -—- I
1G«mmalt kan · I - - a - t J-— —- 6 — 2
1 ngt dito - « n - t - p - t l-—-—-—- — 3 — I

Den 21 Feb-ruarii. Konql.Kamar-Collegii circulairoVref
angäende stckmpladt Papper til Äktenikaps Quitting?
Sedlar för de perfumes, fom ej sinnas omnämdesuti 20

S- af KongL Förordningen den 14 Januarji 1748.

Uppå ynderdänig giord förfrckgam til burn stort wärde stämpladt
puppet bkukas hör, ti: Aktenskaps Lysnings Scdkar för de siere perfoner,
fem ei sinnas omnömdks uti 20 S. af Kotsgt Xörordningen den 74 Januarii
1743,“ barfiongl: Mai-c uti nädigt Bref til Des och sum Komm-colle¬
gium of den 7 i denna mänad behagat förktara, at efterföljande personen
ifeninlikbet med deras wksdekfikak och pö bet Kronan icke hådanefter i den¬
na afaift ma« förlom, hwad efter Förogdninqens afsiqt erläggas hör, stiola
mi? L-)fnii-gss Sedlars utcagande bekam Charm Sigillatx at’sift, pä satt¬

som följer:

Silßmvnd
Doflar Medicknæ 1Dal. fire.
Apothr kare orb j“ 6 ¬
Fabriqueurer as härtre wafer, - Dito,