OCR Output

(Den 20 kehrt-säh ti;77,)" —- 9

äldre och Iföre 1719, börg utgörgs och Upbåras, efter 1715 ärg« mont¬
vaivatiom sä at en Riksdaler beman til tre Dalet Silfwermynt; Alt¬
fci och då Boikaps spenningarne samt Akerikatten tilkommit redan år 1620,
watder i anledning af Kongl Maßes och Riksens Kamar-collegii fktifs
welfe under den 27 sistledne Januatii, til denna Stadiens inwånares eftere
råttelfe, härigexiom almänneligen kungiordt, at denne afgift af Bofkapss «
penningar oclzs Akerskatten börför innewarande är och sedeemera alt stam¬
.gent utgä antingen ispccic mynt, efter derå slagen ståmpel ellser isKoppaw
mynt med fördubbladt räkne-wårde, enligt den derester uprättade Tex¬
fom härhos til närmare uplysning bifogas: Qch emedan Updördsmannen
Ekik Lindgrcn efter Contraå ar Artendatok af denna afgift, tyåligger
wederbörande, at utan understef, otidighet och förakteliga utlåtelier emot
Betienterne upgifwa och anteknaläta de kreatur för hwilka Boikapsipem
ningar böra bekam-, samt at til Artendatoren owågerligen erlägga den
derföre efter Taxan belöpande afgiftenz Kommandes den fom häremot bitin
ster, at anses med den pllkt som fötfattningarne och de för Bettenterne txt-.
färdade Proteäorialek förmä och innehälla.

Taxa ä Bosisaps -»Penninge afgiften ochIÅkerikattenoi
stockholm, likmatigt Kongl. Mantis Föryrdning af a·r
1620 samt 1632eårs Riksdags-Beilut, hwtlka afgifter ttl
underdånigst .folje af Kottgl Mai-is nädiga Kungörelse
och Förordning af den 6 December 1-776, kontma for .
innewarande år 1777 och fedan framgent, at c Rilisdaler
beratnas vgl-) utgöras efter wärde til Tre- Daler Silfwew
mynt Ritsdalerm nemligem "

species Götti«

Mynt Silfmtt

Z EIN B IT

a- ZZ g- :¬

57 —P n
rTlmUasUtfåde dei---- —--1——-—-———-4-«
tHåst---s------—-J4-———16
tStod---------’- ——72-—---8
thFla öfwerttilzär - - - - - ----«lt —i---4
i xl.Del. B JOxe "