OCR Output

sy« (1777. Den 19 Februakii.) »
urnammal håfd eller werfellg författning , thilkas efterfölgd ej wldare bor¬
de sättast frckgax To och til förekommande af alla dylika mißbrnb fåsom
ländande til förfäng för ågarne af de befrasktade -w.arorne, hat Kongl. Majet
i nåder godt fnnnit at förordna , det Skeppasre , som tara inrikes orter
emellan, böra wam pliktlge at aäemna alt hwad de under befraktnlng in¬
lastat, utan at ander namn af öfwerm"8·l,, nögot deraf sig tilegna, samt
at l händelfe Ägarem innfeende til så wål olosttgen ktllgeiplt öswermäl, fom
da« wzd fbamkomstem nägot i woran itknlle brista enwt Frakt-Sedelens
tnnehall, siter tro fig wara sför närtkedh det mä stå honom öder, at der¬
före af Skepparen fordra lagllg ersätnlng.

Hwad KongL Mai-r i fis mätto tåkts l ndder förordna, hat KongL
colleginm hårmedeslstlv.elar-wederb;örande til underdänig efterräctelse al¬
männelttzen kuszngöm.

Den 19 chbruarii. OfwetzStäthållasressEmbetets Magd¬
relse sför Krögare och Nar.ings-Jdkare. ¬
eSem KongL Direekjoncn af den Regele Bränwinschrännlngen gif¬

wit OsweriStäthällaresEmvetet wid handelt, at et zstörre quantum Bräu¬
win wld de Regale Bräunerjerne hör i Staden är at aflätatil Krögare
th Naringsinkare, än hwartll de sig förledlt år anmåltz Altfck warder
sadant hättgenom kungsildrdt, och wederbörande Krögare och Närings-Jd¬
" kare antydde, atl denneStadsens Handels-colleg·jo hwar tör fig upgif¬
nza huru msyekext Bränwln de sytterllgare kunna ästunda utom hwad til dem
forut enligt erhöllne -.bö.cker, år anordnadt, nemltgen ncästkommande Män¬

dag den 24 si dem-Ia -mänad, de i Staden boende tfrän klockan 8 til 1 för- . ¬

middagen ochstfth klockan 2 til 6 eftermiddagem Tlsdagen eller den 25:te,
de som do nd Södermaslm å ssnmmasttmar, Ibäde föer och eltermtddagen,
samt Onsdagen den 26«, de på Norremalm beende, åfwenledes förmtdda¬
zggU ifkckv 8 tll I och estermtddagen tfrön 2 MS: Wiljandes Unser-Stät¬
hallaregismbetet efterwederdörandes —behof- sedermera reglera det quan¬
tum Byanwtom sont zhwar :och en kqn as den ytterligareswtdBrännerterne
warten-de tilgang få .afhemka.

Den-W Februarii. sdfwer iStäthållaerxnbetets Ktzngw
reise- angäende Bokkapswenmnge afgcftens och Attr¬
ssattcnss Utgörgtide hatt i stockend-m
Som, enltgt Ko.ng·l. Mai-te nådlge Föeordnlng ocb Kungörelfe, af

den 6 December nästledit ar, Kronans gamla penntnge iränlor , som ges
äl re