OCR Output

(Den TI- FebruariI, 1777;.) !

ras angelågenhet I så mai-to dewnka, koInIna Hnsågnrne at til Conroikee
ingifwa sina FörsäkringsiBref, nti fielfwa Scnden, innewarande Februa¬
tji wähnt-, on Norrinnlm, niti Martij, och pä Södermalm, uti April
männdm HIvilket, on Direcktionens af Brand-Seh Förfcikringsscontois
rcIIs begåran, hängen-Im III wederborandes efterrnttelse kungiordt warder,
femte pesmitzneish at Incd afgiftens insättnnde uti Riksens Ständers Ban¬
que Icke dIöIes för nårn inpn den I« ofwanöberopade Kongl. Regt-erneute
förejkrefne Iiden, fa at en thar medekstFörsäkrings Brefwens omskrifning,
euer påikrifh Inn kunna behörigt nste ske, ech HIIsågaIIIes eget nfwentyp
förekommns.

Den 17 Februarii Konnt Commerce Coll egii Kungörecse,
angäende Ofwer- och Undermäl å Lndningar som förns
siöledes emellan inrikes orter.

UII nadigt Reicripr af den 31 sistledne Januarii hnr Konnt Man
tåkts gifwn Des och Riksens Commerce Collegium tilkänna, huruzledes
Kongl. Mnjn af et III Des snädiga clechon inkommit mäl förnnmmit,
det Iwist emellan Befraktaee och Skep ppare oIn öfwer- och nndermål ä
lndningar, fom föras f o jedes emellan Inrikes Inter, stundom I)Pvas, idet
Skeppare, thilfn Påc stna Jagter hår i Mäkneen forn spanmaI eller nndrax
waror, fom nntingen pn wägen rann ellee fmälln, eller genom rnndelsgare
måtnings satt öan, under aberopnnde af gammal plägsed och glorde För¬
faktningnr för sig IIrka råtnghet II l et siikk öfweImch

Och som det strider emoI billIgheI och Skepslego Balken SiöiLageM
at Skeopare ntom s II beIIngade Frnkt, fkak wId wäl öfwerstönden refa,
samt fedcm han oskndt och färdint frön sig lemnnt alt thad hnn ellerhanss .
Skepsfolk emottagit, dran af Befraktarens fnlIIndas förökte wara nötgow
vtterlckgare Ivinsi och bntnnd: det äfwen bliwat ntrönt at ehuru I en och
nnnan Stab wid Motoren, wnrit, I anseende III Befraktnrnes friwIlligas
. hegiswande, buckelng at oSkeppnrne satt råkna sig til godo der wId III¬
lnstningen befundne öfwermåh aIIIIngeII helt och hältst, euer ock halften der¬
af, the der likwäl befunnIIs, nI i alla öfrcga omkring Mälaren belågne
Städer, Skeppnrne nIIId warik förbnndne at asiemna alt hwad de under¬
befrakkning enIIItIagit, utan afseende på yppndt öfwermnlz Altfå och emee ¬
dnn den eftergift nf skvldIgheIer, thlka eerr beskrifwen Lag och all billig¬
heI Skepparne åligga, som i förenämde måkw ä· nägra fä ställen fkedh
Innre Bunde för enfaldiga och mindre knnnoga personer winnn anfeende af

. nrgamc