OCR Output

6 H (t777. Den 8 FebruariiJ
Ordnings Numeisn pck armen, atsdesutotm enligt Kungörelsen af den
1 Oötobek 1760, böta Tid Daler Silfwermmsih s
TAXA, grundad pä Kongl. Majas Nädige Aus-Stad¬
" gcl af den 19 sepkeryber 1776, hwarester Mänglertc
Jdkare deras Accis c weckan böm bekam
De Mänglexfkoh sdm sålfa Citkonek, Pomerantzer,s

Päron, Aplen, Pkommom bemla i hwarje wecka - 5 ß.
De som sälja Mößor och Kragar « - -. 5 ß.
De fom fålfa Sylta ocb tillagade matwaror, utom de som

hör sårfkilt åro fpecifjcerade - , - - - 5 ß.
De som sälfaOstron dch Hammer, Krabdor, Fogel, Ha- s »
" rar, Höns, Kycklingar, Agg - - - - Z ß. 10 r¬
De som sålja Lar, Sm, Strömming - - -- z ß. 10 r.
De som hckua Mängel- och Nälstolar eller säljaNålstolskram z ß. 10 r.
De som sålja allehcmda Luxqu - - - - z ß. 1 r.
De som fålja Miöl, Gew, Lös, Ost, Smör, Lius - z ß. 1 c. .
De fom sälja Pafiei, Bakelse, Pepparkakor, Rötter, ¬

Stärkelse, Tobak ost) Tmäl - - - - 1 ß. ro r.
De som fälja allehanda siags Bär - - - c ß. to r.
De som scklja altehanda Grönsaker ocb Röcke-r - I ß. to r.

.Hårwid i akctages, at de Mängiertskok, fom mänglg med fieke
ön en Wam, bekala alletieast ester den LIMer soin dr hogsta Acck
sen underkastad, utcm at for de öfrige med nagonsAccis bekungch

Den 8 Februzirii. dfwewStätpällarwEmbetetcs Kungö¬
relse, til rattclse fdx de Husagare, som försakrat sina
fasta Egendomar har i Studen.

Som enligt 4 Akeiklens Io §. i Konst. Reglememet för Brand¬
ocb Fårsåkrings-contoiret här i Studen, af den 18 Mann 1746, ask
Husägare, somuti bemälte conkoik sina Fastigheteelätit förscäkra för en
wiß kid, omeden 30 nüstkommande April detta år gär til ända, börasine ¬
erhållne — örfakritigs-Bref uki Brand-such Försäkrings-contoiret äter in¬
le»fwerera, och nv afgift för de föliande åren erläggaz Altså, och PS det »
set-»weil conrojretmä hafwa tcklräcketigt rädrum, at genom päikrift upvö
ForfdkrjngæBreswem empt m) afgift, antaga Förfäkringen försden fäl¬
jande »den, som ock Ousagarne med desto meradeqwämkighet kunna de¬

’ « ms