OCR Output

CDM 6 Febrllarii, 1777·) »E¬

Den 6 Feer Kongl.- Mast-s Bref til Wederböranda
Collegiu- ocxy Entbets-Ma—n, angående stats—Förstagesr-J
nes ttdiga tnsandaitde. · , , , ;
GUSTJAF 2c-. Til ytterligsare befosrdran af nödig ordning och stund¬

famhet wid StatssWerkets beredande och regiering hädanefter, äre Wi
föranlämeseder härmed i wider at anbefalla, detJ, wid uprättandet och ins¬
lemnandet as de stets- och Re-qujlitjo—nss-F6rsiager«, med flere til Rats-Regie¬
tingen hörande Handlingar, hwilka edev äligger, at örligen til Wärt och
Riksens stets-contoir afgifwa, icke allenast noga i akttagen den tid, in¬
om hwiiken famma Förilagev och Handlingar, tilligit Kongi.cjtculaires
Brcfwet as den 15 Augnsii 177o, och den derwid fogade förtekning-, bö¬
ra til stacsscontojret infösndas«, Utans ock i deßa Försiager, tå omstånde-«
ligelz usptagen, alt hwad fvm til Wär och Mikets tienst kunnat simms er¬
forderligh til bsesösrcxklina uti det följiande året«, för aslla de inrättningar och
bit-hof, som eder wård äro anförtroddez emedan Wi icke wele tilläta, del »
nägon R::·quilition, sednsart mä til upförande i det ärets stat få antagasz
man kommek det, at stadxka för edert eget answer, om del ikulle befinnas,
at Oß ocls Kronan i nägot mciL genom en ifräir eder", öfwcr tiden, ate¬
blefwen Requthion-, förlufk eilt-r iksada blifwit tilikyndod. Hwilket edes
hårigenom til esterrättelsel näder förstckndig:as. Och Wi befalle Ic.

Den 6 Febr. fdfwewStåthållare«-Enklsetets Kyngjörelse,
angående Månglerie Accilenss upbarande har iiStas
den- för innewarande är;

Som Handlcnden Jöran Rasth och Cancesssifken Hans Joachim
Rasch wid den heis Genera-is Tuils Arten-de Spoiecetens Fullmågtige an¬
stälte Auäiorh om Månglerke Accjfen hin iStachn för lumewllrande
är, erhältst hisgsta bildet: hwarom med dem Contracfknprättadt blifwitz
Altlå werdet-, uvpå Filum-ägtiges b-egåran,. södasnt hårigenom almänueliq
gen kunxriord-t·, med antydan at wederbörande Miingleries Idkare ofelbart

. tli Ärtendatoreme böras erläggai den-, dem«hwardera, efter derers mer el¬
v lerr mindres rövelse," Päförde Mänglerie Accis enligt Taxanz som hårjemte
- til närmare uplsyfninxl bsiffogass, Ich det- tisls undwikande af den näspst ech»
answar«, fom Kongl Maj:ts förmmde Limb- Tullg Ich Revis-- Stadgaz af«
den 19- September -U·ästlse·d«ist· Zv förmår Ochs innethlert KDMMUUVSI Denj¬
ßdms mänglav·,- uttans at hafwsas Hasselsw colleng tilstsönds ochsbrickixöpsd

. «" 31 r z¬