OCR Output

(cam is Januarii, 17777) 7;

brott ocb förseelser, hwslka til Dd) med den ststa December näsisedit äk
bliswit söröfwadeehwad UndersIsåttenssDom dernti sauft can: icfe, bös
pjikten ester förra montmårdet utgksras, samt KongL Majas ach Kronanss
andelderaß på sått förut stadgadt an efter fyratio Etta markers coursgéIDas.
Hwiiket hårigenom til underdcknjg efterlesnad ach i akt tagande wid föres
fallande tilsällen förståndtgadtoch kungiotdt wardetn Dd) Kongs. Hof-Rat¬
ten Defamer ac. · ‘ "

Den genau-seit Kongt. war-i Hof-Rates Brett sam¬
ma mime. - ,
cm; Friherre ARVID FRIEDRICH KURCK, 3c. KottgL Mußt
hat uti nädia skrifwelse as den gr- sistledne December sörständsgat fdenne
Des Hof - Shift, hnruledes Kongl. Majxts ach Rikets Swea Hof-Rätt«f
underdanighet anmålt det troffwelsmåh fem hos bemälte Kongl. Hof-Ratt
upkommit öfwer ratta sörstöndet Dd) tillampningen af Kongl. Mastts under
den 27 November sörledst fir utfärdade nådiga Förordnina anaäende be¬
hörig stadga Dd) sakerhet uti Sifters Mant- ach Pennckngeswerk, emedan
»mi nvßnämde Förordning icke uttryckellgen bllswit —utsatt, bum sörhällas
hör wid werkstauigheten af det som i Almanna Lagen samt andra Für-Ird¬
ningar stadgadt de angående beräknings sättet as det omtwistades wärde,
då Wad i mäl srån l.lnder-Domstolarne tillåtas mä, samt after hwad
Mommzårde Wade--penningar ach Revifions skilling erlaggas måge, med
meta: hwtlket att Kongi. Mantuei nädigt öfwerwågande tagtt ach fun¬
nit, atdet beräkningssatt sont uti sörenämde Des nädiga Förordning fö¬
eeskriswes angående Bsster och Witen , bör jemwal äga rum uti alt hwad
» Lagert stadgae sa« wål am Summa appellabili, Wadespennsngar Dd) Revi¬
fions skilling som det meba,«hwitketntt penningae i Lagen utsåttes, såsom
dck at hwad aaadr den förOsweri och UndersRätter samt Executorer um
der den .23 Maji 1733 utfärdade Taxa,« fem på Sttswermynt stald at,
der beråkninas satt äswen dertil lampas hör, at Tre mm Silfwermvnt _
swara emot En Specie Miksdalen Dd) hwad sör ösrigt beträsfar Brett
ed) Mißgerningar som den förftutna tlden kunna wara begångne; fa har«
mum. Maja i näder pröfwat, at fin: alla sädana bros: ach sörseelser, «
hwilka til och med den sista December sörledit {it bliswst föröswade, ehwad
UndersRattens Dom deruti sauft elm ict'e, böt- plikten efter förra Mont¬
wärdet utgöras, samt my. Masets Dd) Kronans andel deras, pd’ satt
föeut stadgadtar, efteerratio åttasämkers Coutsgåldass {swab ZEIT
- g . . a}; ¬