OCR Output

fa » (1777. Den IX Januarii.

Maji 1733, utfdrbabe Taxa, som pa Sllfwermynt stäld (w, det be¬
räknlngs sätt« amen dertll lömpas hör, at Tre Daler Silfwermynt
( imam emot Ell Specie Riksdalert Och hwad för öfrigt betrclssar Broth¬
och Mlßgernlngar, som den förflutne tiden funna’mam begöngnez hat
fungi. Maj:t l nädetpröfwah at för alla säkskana brott oclj förml¬
fer, hwilka tll och med den sista Decembkis nästledlt at blifwit förcsfwade,
ehwad Undeeråttens Dom deruti fallit eller Ecke, bör Pllckten efter
förta mYntwardet utgöras, samt Kongl. Majzts be!) Kronans andel
deraf, pa fdtt förut stadgadt är, efter Foratio Atta Markt; cours göl¬
Baez; hwilket, til underdånlgste följe af Kunst Mai-G dcwm ankomne
nädiga fkrifwelfe under d. 20 sistledne Decembris,’Kongl. Hof-Rät¬
reg bordt N. N. til framdeles behörigt i qkt tagandh hätigsenom fär¬
siandlga. Wl befalle 2c.

Dene n Jan. Kongl. Äbo Hof-Nisus Bizef angäeude be¬
raknandet af Wadewenningar m. m. hadanettetn
Wi, Friherre AXEL GABRIEL LEJONHUVUD 3c. Genom
idag ankommen nödig sirifwelse af den no December sistledit e‘f’r, har¬
Kongl. Maj:t förständlgat denne des HoHRåttjhuruledes magi. Maj:t
pd’ glord underdåntg förfrågan, områtta sörstcfndet och tillåmpningen af
KongL 93mm den 27 November berörde at utfdrbabe nådiga Förord¬
ning angöende behörig stadga och fäkerhet Uti Rikets mum och penninge¬
wert, emedan Utl nyßnämde Förordning icke uctruckelisgen blifwlttttsokt,
gum förhöllas hör wid werfställtgheten af bet, fem i AlmånnaLagem (amt,
« andra Förordnlngar stadgadt as, angäende beräknings sättet af bet umwi¬
fumes mérbe, dä wad i mål fan UnderkDomstolarne tillåms mö, samt
efter hwad mt)nt-wärde, Wade - pennmgar och Revifious lkilllng erlåggas
« möge, med meta: inäder funnlt, at bet beräknlngs sätt, {om Uti may.
Maj:ts sörenåmde nädtga Förordnlng föreikrifwes angtkende böte-: och wi¬
ten, bör iemwckl äga tum, uti alt hwad Lagen stadgar fä wål om summ¬
appellabili ,. Wadewcnntngar och Revifions trifling, fom der mempwilket «
Uti pennlngar iLagen utsättes, säsom ock alt hwad anng den för Ofwm
be!) ltnbeesméttee samt Exccutorer, den 93 Maji 1733 utfärdade Taxa,
com pd’ Sllfwermynt stäld är, bet beräknings fätt äfwen dertil lämpas
hör-, at Tre Daler Stif:mtsstvara emot en Specie Riksdaler. Och hwad
för öfrigit betråffarBrott och Mißgerkitngar, [um den fdrsitttne tlden Zunna
waret begängnez [a hatKongLMajn l näder pröfwat, at for alla sagana
· Mk