OCR Output

1 7 7-7« - q :
Den 7 Jan. Kong Götha .onf-«Ncktts Brei, an «ående
berckknandet hadanefter af Sum-ma Appellabllis, am;
penningar och Revifions Skisllmg,»samt Böter.

z. J, Fciherre ARVED leFvERscHIOLD, 2c. Se¬
dan bps Kongi. Maj:t, Des ed) iRäkfens Swea Hof¬
Rått i undsrdänlghet anmälst der twifwelsmäbosom hos
bemälte Hof-Råct Upkommit öfwer sråtta sörstacxdct och
tillåmpningen af KongL Maj:ts umber en 27 fiskledne
November utfårdade nädiga Förordning, angäesnde behörig stadga Dd)
säkerhet uci Räkees mynt och Penninge wert-, meme uci nyßnåmdx
Förordning icke uttryckelckgen bxifwit uksakt, burn sfissrhällas bör wid merk¬
stålligheren af bet, som i Almänna Lagensamt andra Förordnsisngar flab-a
gadt as, angående beråknings fatter afldet omtswjstades mam, då Wad¬
i in?“ ftd’n UnderiDomsilearne tillötas må {ct-mt -efter..hwad «myntwär¬
de Wade-venningar och Revjüons Skilling erldggas möge, med mew
ra; bar Rough Maja ,i nåder funnit, at has beråkninqss flirt, som
uti .förcnåmde Des nådiga Förmsdning sförckfkrifwes, angäendis This-ten
or!) miten,’ bör iemwäl äga mm uti alt shwad Laan stadgar, “(G wäl
om Summa Appellabilis, Wadespemingar .och·-Revif10ns Skillingsom ‘
bet-(3mm, hwilkxt mi Penningar isLagesn kutfå-ttes, sösom not, at han
angar den fa: Ofwerwch «.sU:1der-.Rätter samt Executorer under d«22