OCR Output

TO- .
«

,k-779. Förtsekning gest-er Åmtalem - ;-7s79«

gifware , inmm Hemmgms « Winter¬

ne af dem utbetala8. D. 10 N ov. "

dfwer - Skäehällare- Embekeks Kun¬

görelse, angöende Stambokanch
del för ChriHinæhanms Stad. D."

24 November.

, wam Stöchållare- Embekets fun-345; ;

relfe, angäende Hwasrfömanikapeks
tienstgösrning wid Stadens Präm¬
sprutor. »D. 25 Nov.

Bönedagsckjacat för Sr 1730. Den
Q December.

waen Stäthällare r Embetets Rang?»
“We: angående · Stamboksi medels

insamiande {aw Smden Wenners¬
berg. D. 1; Dec.

waerx Stårhållare« Embekeks Kungö¬
new, angöende Stambokss medels
infamlande för Mino Kyrkas Up¬
byggande af Hien- D. z Dec.

Oft-ver « Skåthållare Embeters Kungös
reise, angående Smmboks - mews
insamlande för Staden Philipsflad.
D· 18 Dec.

Kongi. Krigs.-C0Uegii Ku-ngörelf·e,
{guru med Rykrares Hästarg info¬
dring,ans och wård förhållas böse-, bi
flere i Nustningen Del-saga. Den

22 December.