OCR Output

If 77 9·s-- Föriekning after Äratalem I7793ss

”3000 WWW-9639111161, fem Kongslx v.Kongl.. Siveas Hostätts Univers-— « '
MAX-I i Räder skänks til« Stad- les angående 9. 5..uki·Kongl. För¬
sens Faktng D. 19 Aug. » "· ordni"1jgens- den- 17 Oc‘Ioben 1687.»

KongL Kammar«-collegii Circulaires x“. 33911» 104706I0b“ .
Bief om fatali'm' 1 Politie och Oe- Kdnglx Abe H«of·-Nätk8«sBi-efi"sc"17m-s
commie-1113! D 23 A110 — magåmne-1.. Dit.. Das-»

Eon-gt. Kamme-Colleng ochsk Stats- »Konle Mdjkts Ihfiruåion för- Des¬
Contoiretss Kungörekse,. angående Jufiitiæ-Cantzler.s D: 16636111.

‘ ’ ' ("W raw-Q

»

- Zo- I

Beivillni.ngens« beråknande-« för er¬
hållne Caraderer." D; 23vAugxsp

Kongc.- Kamnmrszcøliegii Kungörelk I,
se·,., angäende <21111; afgisfterne för- Ut- » ·

Wes-« ifrän inkommandesss« Spanne¬
måL D; 25 Aug-3.

9511111111; 6111131111111” Ejj1betets. Kün¬

görclse ,._ angäkndes Lanternorsss och
Tyckkors-« krändande D. 4. Sept:

Kongk· Kiigsxsi CoI legii Kungörelsek
angaende Repassationer a Infante¬

rie- ngemenkeknes Troß- bobcat: m,

m: D. 28 Sept:
Kongi. Kisigs - Collegii Kungörelsiksz

angäende Krutsörsålgningss priser.»

D. 28 Sept. .
KdngLspYJkdjusi KUngörselfe defy War¬
ningx emoc olosiigt BrännewinN
brånnandcsx D. 30 Sept:
Könng Mäjtks Fundatidnss Bref för«
Tamerfors Stab-. D.«1 Gesteh-¬
Vorgmästäre och Stabs“ Kungörelse·,

angåände Mantals -skkifningen för
mgo. 10ckkob

Könng . Wafa" Hof rRäkts Bkef," an¬
gåeznde 9. s. i KongL Förordnin-.
gen af den 17 OéIob. 1637. D.
19 Oé‘rober

Kongk Comme1ce- CoIIegii Kungöss
reise, angäende Förbudeks uphäfk
wande emot Bdsksapæ Kreatur-s ist¬
forande ifrån Pomctw och Mdchss
lenburg. D. 19 OEL¬

Kdngsxl General - Krigsssk Mike-is Uni."¬
verfäles,y»angöende 9. §., 1111: Kong(;»
Förordnivgen af den 17 Odobexsr
,,«j 1687»., 5949201511.

Kdngc Cofnmercwcollegii Kungöi
relse, angZende Exportations- Prac¬
mierhes nedfåkkande sör Swensk
®egelb11£ D.1.TNOV,I.

Kdngfz Commerce-CoIIegu KUnssgoZ
relse",· angajende ytterligare medsl och’s:¬
utwagm til Ullhandelens besrömx
janderi Riken D. 8,:.Nov.s.s.

Kdugrs Krigs , coukgii Küngzkekkapm·-¬
hwad fom bör i akt tagas af cis-«¬
til Militia-Staten indele Mutes-.

131

7. £7

:-«·«

« ALLE-III i